تعرفه حمل بار از مبدا شیراز

تعرفه حمل بار از مبدا شیراز

تعرفه حمل بار از مبدا شیراز

تعرفه حمل بار از مبدا شیراز کاملا بستگی به میزان بار و مسافت شما تا مقصد مورد نظر شما دارد . در صورتی که قصد ارسال بار از مبدا شیراز به شهرستان های دیگر دارید می توانید در ادامه تعرفه حمل بار از مبدا شیراز و قیمت باربری شیراز به سایر شهرستان ها را مشاهده نمایید . همچنین می توانید با مشاورین ما در مرکر باربری شیراز تماس حاصل فرمایید و استعلام قیمت دقیق نمایید .

تعرفه حمل بار از مبدا شیراز ، تماس با ما

لیست تعرفه حمل بار از مبدا شیراز

در ابن بخش شما می توانید لیست تعرفه حمل بار از مبدا شیراز به سایر شهرسنان ها را مشاهده نمایید. همچنین توصیه می شود برای اطلاع دقیق از میزان هزینه ها با مشاورین ما تماس بگیرید.

هزینه حمل بار از شیراز بهمقصدخاورکامیون ۹۱۱ تک (شش چرخ)جفت ( کامیون ده چرخ ) تریلی
هزینه حمل بار از شیراز بهآمل۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۶۰۰۰۰۰ ریال ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهآستارا۱۸۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۹۸۰۰۰۰۰ ریال ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهآزادشهر۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال ۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهآستارا۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۰۴۰۰۰۰۰ ریال ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهابهر۱۵۲۰۰۰۰۰ ریال۱۵۸۰۰۰۰۰ ریال۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال۱۶۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاسلام آباد۶۲۰۰۰۰۰ ریال ۶۶۰۰۰۰۰ ریال ۷۰۰۰۰۰۰ ریال۷۶۰۰۰۰۰ ریال ۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاراک۱۰۶۰۰۰۰۰ ریال ۱۱۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال ۱۲۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۳۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاصفهان۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۱۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال۱۲۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاردبیل۲۶۲۰۰۰۰۰ ریال۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۴۰۰۰۰۰ ریال ۲۸۴۰۰۰۰۰ ریال ۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهارومیه۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۴۰۰۰۰۰ ریال۲۳۷۰۰۰۰۰ ریال۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاردکان۷۸۰۰۰۰۰ ریال ۸۰۰۰۰۰۰ ریال۸۴۰۰۰۰۰ ریال۹۰۰۰۰۰۰ ریال۹۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاسفراین۲۷۲۰۰۰۰۰ ریال۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال۴۱۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاردستان۱۱۲۰۰۰۰۰ ریال۱۱۶۰۰۰۰۰ ریال۱۲۴۰۰۰۰۰ ریال۱۳۱۰۰۰۰۰ ریال۱۴۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهآذرشهر۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۱۹۸۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰۰‌ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهالیگودرز۱۵۶۰۰۰۰۰ ریال۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال۱۶۶۰۰۰۰۰ ریال۱۷۴۰۰۰۰۰ ریال۱۷۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاندیمشک۵۴۰۰۰۰۰ ریال۵۷۰۰۰۰۰ ریال۶۲۰۰۰۰۰ ریال۶۶۰۰۰۰۰ ریال۷۳۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهانزلی۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۱۹۹۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاهر۲۱۶۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهایرانشهر۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال۱۱۴۰۰۰۰۰ ریال۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال۱۲۴۰۰۰۰۰ ریال۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهایذه۴۸۰۰۰۰۰ ریال۵۲۵۰۰۰۰ ریال۵۶۰۰۰۰۰ ریال۶۰۰۰۰۰۰ ریال۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهایلام۱۶۸۰۰۰۰۰ ریال۱۷۲۰۰۰۰۰ ریال۱۷۷۰۰۰۰ ریال۱۸۴۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبجنورد۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۴۶۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال۲۹۴۰۰۰۰۰ ریال۳۰۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرعباس۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۱۹۷۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبوشهر۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال۱۵۲۵۰۰۰۰ ریال۱۵۶۰۰۰۰۰ ریال۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبیرجند۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبابل۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۴۵۰۰۰۰ ریال۱۷۷۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبابلسر۱۷۲۰۰۰۰۰ ریال۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهباجگیران۲۵۶۰۰۰۰۰ ریال۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال۲۹۶۰۰۰۰۰ ریال۳۱۰۰۰۰۰۰ ریال۳۳۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبافت کرمان۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال

هزینه حمل اثاثیه منزل از مبدا شیراز، تعرفه حمل بار

در صورتی که شهر مورد نظر شما در این جداول وجود نداشت و می خواستید در رابطه با قیمت های دقیق آن اطلاع داشته باشید ، حتما با مشاوین ما تماس بگیرید.

نرخ حمل بار و قیمت باربری اهواز

قیمت هایی که در این جدول ها مشاهده می کنید، ممکن است به دلیل نوسانات سریع قیمت ها تغییر کرده باشند . علاوه بر این نوع بار‌،‌ میزان مسافت و نوع وسیله و سایر موارد می تواند بر میزان هزینه تاثیرگذار باشد . به همین دلیل بهتر است پیش از اقدام به باربری با مشاورین مر کز ما تماس گرفته و استعلام قیمت نمایید .

ادامه لیست تعرفه حمل بار از مبدا شیراز

هزینه حمل بار از شیراز به مقصدخاورکامیون ۹۱۱تک (شش چرخ)جفت ( کامیون ده چرخ ) تریلی
هزینه حمل بار از شیراز بهبانه۱۵۴۰۰۰۰۰ ریال۱۵۸۰۰۰۰۰ ریال۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبجستان۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبردسیر۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۱۹۹۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبرازجان۹۰۰۰۰۰۰ ریال۹۶۰۰۰۰۰ ریال۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال۱۱۶۰۰۰۰۰ ریال۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبروجرد۹۴۰۰۰۰۰ ریال۹۹۰۰۰۰۰ ریال۱۰۵۰۰۰۰۰ ریال۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال۱۲۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبروجن۸۶۰۰۰۰۰ ریال۹۰۰۰۰۰۰ ریال۹۶۰۰۰۰۰ ریال۱۰۴۰۰۰۰۰ ریال۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبم۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال۲۶۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرعباس۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۱۵۶۰۰۰۰۰ ریال۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبوشهر۸۴۰۰۰۰۰ ریال۹۶۰۰۰۰۰ ریال۱۱۶۰۰۰۰۰ ریال۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرترکمن۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۳۶۰۰۰۰۰ ریال۱۵۲۰۰۰۰۰ ریال۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرلنگه۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۷۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرعسلویه ۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال۱۲۴۰۰۰۰۰ ریال۱۳۶۰۰۰۰۰ ریال۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرماهشهر۵۰۰۰۰۰۰ ریال۶۴۰۰۰۰۰ ریال۷۹۰۰۰۰۰ ریال۸۴۰۰۰۰۰ ریال۹۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبهبهان۶۴۰۰۰۰۰ ریال۷۶۰۰۰۰۰ ریال۸۰۰۰۰۰۰ ریال۹۰۰۰۰۰۰ ریال۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهتهران۱۱۴۰۰۰۰۰ ریال۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال۱۳۸۰۰۰۰۰ ریال۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال۱۵۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهتبریز۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهتربت جام۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال۳۱۶۰۰۰۰۰ ریال۳۳۶۰۰۰۰۰ ریال۳۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهتنکابن۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهتویسرکان۱۱۴۰۰۰۰۰ ریال۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال۱۳۸۰۰۰۰۰ ریال۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهجیرفت۲۱۰۰۰۰۰۰‌ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۶۰۰۰۰۰ ریال۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال۲۹۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهجهرم۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال۲۰۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهجنت آباد۲۴۴۰۰۰۰۰ ریال۲۸۴۰۰۰۰۰ ریال۳۰۴۰۰۰۰۰ ریال۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال۳۷۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهجزیره کیش۱۷۴۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۱۹۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخاش۲۷۸۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال۳۱۶۰۰۰۰۰ ریال۳۳۶۰۰۰۰۰ ریال۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخرمشهر۴۲۰۰۰۰۰ ریال۵۶۰۰۰۰۰ ریال۷۹۰۰۰۰۰ ریال۹۵۰۰۰۰۰ ریال۱۰۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخرم آباد۷۶۰۰۰۰۰ ریال۸۵۰۰۰۰۰ ریال۹۷۰۰۰۰۰ ریال۱۰۷۰۰۰۰۰ ریال۱۲۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخسروی۲۲۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰ ریال۴۱۰۰۰۰۰ ریال۵۱۰۰۰۰۰ ریال۷۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخلخال۱۷۸۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۶۰۰۰۰۰ ریال۲۵۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخواف۲۶۲۰۰۰۰۰ ریال۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال۲۹۲۰۰۰۰۰ ریال۳۰۴۰۰۰۰۰ ریال۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخمین۶۸۰۰۰۰۰ ریال۷۶۰۰۰۰۰ ریال۸۴۰۰۰۰۰ ریال۹۶۰۰۰۰۰ ریال۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخوی۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۲۰۰۰۰۰ ریال۲۶۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدماوند۱۳۴۰۰۰۰۰ ریال۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال۱۶۴۰۰۰۰۰ ریال۱۷۸۰۰۰۰۰ ریال۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدلیجان۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال۱۳۸۰۰۰۰۰ ریال۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدوغارون۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۸۰۰۰۰۰ ریال۲۹۷۰۰۰۰۰ ریال۳۱۵۰۰۰۰۰ ریال۳۳۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدهلران۴۳۰۰۰۰۰ ریال۵۶۰۰۰۰۰ ریال۷۲۰۰۰۰۰ ریال۷۹۰۰۰۰۰ ریال۸۳۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدرود۱۶۴۰۰۰۰۰ ریال۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال۱۸۴۰۰۰۰۰ ریال۱۹۲۰۰۰۰۰ ریال۱۹۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدهدشت۴۸۰۰۰۰۰ ریال۵۲۰۰۰۰ ریال۵۸۰۰۰۰۰ ریال۶۹۰۰۰۰۰ ریال۷۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهرشت۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال۱۵۳۰۰۰۰۰ ریال۱۵۹۰۰۰۰۰ ریال۱۶۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهرامسر۱۹۷۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۴۰۰۰۰ ریال۲۵۶۰۰۰۰۰ ریال۲۷۳۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهرفسنجان۱۹۵۰۰۰۰۰ ریال۲۰۹۰۰۰۰۰ ریال۲۱۹۰۰۰۰۰ ریال۲۳۷۰۰۰۰۰ ریال۲۵۸۰۰۰۰۰ ریال

هزینه ی باربری از شیراز وانت نیسان

با توجه به نوسانات بازار توصیه می شود حتما با مشاورین ما تماس گرفته و از میزان دقیق هزینه های مطلع شوید

ادامه لیست هزینه و تعرفه حمل بار از مبدا شیراز

هزینه حمل بار از شیراز بهمقصدخاورکامیون ۹۱۱ تک (شش چرخ)جفت ( کامیون ده چرخ ) تریلی
هزینه حمل بار از شیراز بهرامهرمز۲۲۰۰۰۰۰ ریال۲۷۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰ ریال۴۷۰۰۰۰۰ ریال۵۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهرودسر۱۹۲۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۱۹۰۰۰۰۰ ریال۲۴۱۰۰۰۰۰ ریال۲۷۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهزنجان۱۵۸۰۰۰۰۰ ریال۱۷۲۰۰۰۰۰ ریال۱۷۹۰۰۰۰۰ ریال۱۹۲۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهزابل۲۶۲۰۰۰۰۰ ریال۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال۲۸۴۰۰۰۰۰ ریال۲۹۹۰۰۰۰۰ ریال۳۰۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهزاهدان۲۶۴۰۰۰۰۰ ریال۲۷۸۰۰۰۰۰ ریال۲۸۴۰۰۰۰۰ ریال۲۹۸۰۰۰۰۰ ریال۳۰۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسمنان۱۵۶۰۰۰۰۰ ریال۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۹۰۰۰۰۰ ریال۱۹۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهساری۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۶۰۰۰۰۰ ریال۲۵۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسنندج۱۰۲۰۰۰۰۰ ریال۱۱۳۰۰۰۰۰ ریال۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسبزوار۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۴۲۰۰۰۰۰ ریال۲۵۹۰۰۰۰۰ ریال۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسلماس۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال۲۱۹۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۲۰۰۰۰۰ ریال۲۵۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسقز۱۳۴۰۰۰۰۰ ریال۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال۱۵۶۰۰۰۰۰ ریال۱۶۴۰۰۰۰۰ ریال۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسنندج۹۶۰۰۰۰۰ ریال۱۰۵۰۰۰۰۰ ریال۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال۱۳۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسوسنگرد۱۷۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰۰ ریال۲۱۶۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰ ریال۳۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهساوه۱۰۲۰۰۰۰۰ ریال۱۱۶۰۰۰۰۰ ریال۱۲۷۰۰۰۰۰ ریال۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال۱۵۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسیرجان۱۴۲۰۰۰۰۰ ریال۱۵۲۰۰۰۰۰ ریال۱۵۸۰۰۰۰۰ ریال۱۷۲۰۰۰۰۰ ریال۱۷۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشیراز۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال۱۲۴۰۰۰۰۰ ریال۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال۱۳۹۰۰۰۰۰ ریال۱۵۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشهرکرد۶۴۰۰۰۰۰ ریال۷۳۰۰۰۰۰ ریال۷۵۰۰۰۰۰ ریال۷۹۰۰۰۰۰ ریال۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشاهرود۱۸۸۰۰۰۰۰ ریال۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۰۴۰۰۰۰۰ ریال۲۱۶۰۰۰۰۰ ریال۲۳۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشوشتر۱۸۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰ ریال۲۷۰۰۰۰۰ ریال۳۷۰۰۰۰۰ ریال۴۱۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشیروان۲۶۴۰۰۰۰۰ ریال۲۷۳۰۰۰۰۰ ریال۲۷۷۰۰۰۰۰ ریال۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال۲۹۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشادگان۲۸۰۰۰۰۰ ریال۳۳۰۰۰۰۰ ریال۳۸۰۰۰۰۰ ریال۴۶۰۰۰۰۰ ریال۵۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشبستر۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۰۶۰۰۰۰۰ ریال۲۱۳۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهفسا۱۰۲۰۰۰۰۰ ریال۱۰۷۰۰۰۰۰ ریال۱۱۳۰۰۰۰۰ ریال۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهفومن۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۳۰۰۰۰۰ ریال۱۷۷۰۰۰۰۰ ریال۱۸۱۰۰۰۰۰ ریال۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهقزوین۱۲۷۰۰۰۰۰ ریال۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال۱۳۶۰۰۰۰۰ ریال۱۳۹۰۰۰۰۰ ریال۱۴۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهقشم۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۱۴۰۰۰۰۰ ریال۲۲۱۰۰۰۰۰ ریال۲۳۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهقصر شیرین۹۸۰۰۰۰۰ ریال۱۰۴۰۰۰۰۰ ریال۱۱۳۰۰۰۰۰ ریال۱۲۳۰۰۰۰۰ ریال۱۲۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهقم۱۰۸۰۰۰۰۰ ریال۱۱۳۰۰۰۰۰ ریال۱۱۷۰۰۰۰۰ ریال۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال۱۳۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهقوچان۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال۱۶۶۰۰۰۰۰ ریال۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال۱۷۸۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال

هزینه ی باربری در شیراز وانت نیسان

نرخ باربری شیراز با کامیون، خاور ، تک، تریلی

بسته به میزان حجم بار مورد نظر خود ، شما می توانید یکی از این وسیله ها را برای حمل بار خود انتخاب نمایید . میزان هزینه ی هرکدام از این موارد متفاوت است و در جدول به صورت مجزا جمع آوری شده است . توصیه می شود برای دریافت مشاوره و اطلاع از میران دقیق هزینه ها با ما تماس بگیرید .

هزینه حمل بار از شیراز بهمقصدخاورکامیون ۹۱۱تک (شش چرخ) جفت ( کامیون ده چرخ )تریلی
هزینه حمل بار از شیراز بهکازرون۹۴۰۰۰۰۰ ریال۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال۱۰۶۰۰۰۰۰ ریال۱۱۲۰۰۰۰۰ ریال۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهکاشان۱۱۴۰۰۰۰۰ ریال۱۱۷۰۰۰۰۰ ریال۱۲۲۰۰۰۰۰ ریال۱۳۴۰۰۰۰۰ ریال۱۳۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهکرج۱۲۷۰۰۰۰۰ ریال۱۳۲۰۰۰۰۰ ریال۱۳۸۰۰۰۰۰ ریال۱۴۳۰۰۰۰۰ ریال۱۵۳۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهکاشمر۲۱۴۰۰۰۰۰ ریال۲۱۷۰۰۰۰۰ ریال۲۲۲۰۰۰۰۰ ریال۲۳۷۰۰۰۰۰ ریال۱۴۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهگرگان۱۷۸۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۷۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهگرمسار۱۳۷۰۰۰۰۰ ریال۱۵۹۰۰۰۰۰ ریال۱۶۷۰۰۰۰۰ ریال۱۷۴۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهگلپایگان۸۲۰۰۰۰۰ ریال۹۰۰۰۰۰۰ ریال۹۴۰۰۰۰۰ ریال۹۹۰۰۰۰۰ ریال۱۰۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهلاهیجان۱۴۱۰۰۰۰۰ ریال۱۴۵۰۰۰۰۰ ریال۱۵۰۸۰۰۰۰ ریال۱۵۷۰۰۰۰۰ ریال۱۶۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهلنگرود۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۱۹۹۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۴۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهماکو۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۷۰۰۰۰۰ ریال۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال۲۶۲۰۰۰۰۰ ریال۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهمشهد۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۸۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال۳۱۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهمسجد سلیمان۲۴۰۰۰۰۰ ریال۳۰۰۰۰۰۰ ریال۳۶۰۰۰۰۰ ریال۴۰۰۰۰۰۰ ریال۴۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهمشکین شهر۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال۱۲۷۰۰۰۰۰ ریال۱۳۴۰۰۰۰۰ ریال۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال۱۵۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهمهاباد۱۶۴۰۰۰۰۰ ریال۱۷۳۰۰۰۰۰ ریال۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهمهران۶۴۰۰۰۰۰ ریال۶۹۰۰۰۰۰ ریال۷۵۰۰۰۰۰ ریال۷۹۰۰۰۰۰ ریال۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهملایر۸۶۰۰۰۰۰ ریال۹۲۰۰۰۰۰ ریال۹۵۰۰۰۰۰ ریال۹۹۰۰۰۰۰ ریال۱۱۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهمیناب۲۱۴۰۰۰۰۰ ریال۲۲۵۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۸۰۰۰۰۰ ریال۱۷۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنائین۸۶۰۰۰۰۰ ریال۹۵۰۰۰۰۰ ریال۹۸۰۰۰۰۰ ریال۱۰۶۰۰۰۰۰ ریال۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنظنز۹۸۰۰۰۰۰ ریال۱۰۴۰۰۰۰۰ ریال۱۱۲۰۰۰۰۰ ریال۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنقده۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال۱۵۷۰۰۰۰۰ ریال۱۶۷۰۰۰۰۰ ریال۱۷۷۰۰۰۰۰ ریال۱۸۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنوشهر۱۵۲۰۰۰۰۰ ریال۱۵۷۰۰۰۰۰ ریال۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال۱۷۹۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنهاوند۶۴۰۰۰۰۰ ریال۷۳۰۰۰۰۰ ریال۷۴۰۰۰۰۰ ریال۷۹۰۰۰۰۰ ریال۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنی ریز۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال۱۳۱۰۰۰۰۰ ریال۱۳۹۰۰۰۰۰ ریال۱۴۷۰۰۰۰۰ ریال۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنیشابور۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۹۰۰۰۰۰ ریال۲۵۲۰۰۰۰۰ ریال۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال۲۹۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بههمدان۸۴۰۰۰۰۰ ریال۹۵۰۰۰۰۰ ریال۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال۱۲۷۰۰۰۰۰ ریال۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بههرسین۶۸۰۰۰۰۰ ریال۷۶۰۰۰۰۰ ریال۸۴۰۰۰۰۰ ریال۹۹۰۰۰۰۰ ریال۱۱۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهیاسوج۶۲۰۰۰۰۰ ریال۷۴۰۰۰۰۰ ریال۷۹۰۰۰۰۰ ریال۹۰۰۰۰۰۰ ریال۱۰۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهیزد۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال۱۲۷۰۰۰۰۰ ریال۱۳۷۰۰۰۰۰ ریال۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال۱۶۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهیریسیه۲۲۰۰۰۰۰ ریال۳۵۰۰۰۰۰ ریال۴۷۰۰۰۰۰ ریال۵۷۰۰۰۰۰ ریال۷۵۰۰۰۰۰ ریال

هزینه حمل اثاثیه منزل شیراز

قیمت اسباب کشی در شیراز

 

شماره های تماس باربری شیراز :

در صورتی که نیاز به خدمات باربری و حمل اثاثیه منزل شیراز دارید می توانید با توجه به نیاز و محدوده ی جغرافیای خود بر روی یکی از لینک های زیر کلیک کرده و با ما تماس بگیرید .

شماره باربری شیراز

شماره اسباب بار شیراز

شماره باربری شیراز به اهواز

شماره باربری شیراز به بندرعباس

شماره باربری شیراز به کیش

شماره باربری شیراز به تهران

برای آگاهی از میزان هزینه های خدمات مورد نیاز خود روی لینک مربوطه کلیک نمایید

تعرفه حمل بار از مبدا شیراز

قیمت باربری از شیراز وانت و نیسان

قیمت باربری در شیراز وانت و نیسان

هزینه حمل اثاثیه منزل از مبدا شیراز

هزینه حمل اثاثیه منزل در شیراز

کرایه ایسوزو از شیراز به تهران

قیمت اسباب کشی در شیراز

سوالات متداول

بیمه بار توسط آنا بار

گستره ی خدمات مجموعه ی ما:

حمل اثاثیه منزل شیراز

اتوبار شیراز

باربری شیراز

اتوبار شیراز شهرک گلستان

اتوبار شیراز اصفهان

اتوبار دلگشا شیراز

اتوبار شیراز بلوار مدرس

باربری شیراز اتوبار معالی اباد

باربری شیراز به اصفهان

باربری شیراز بوشهر

باربری شیراز به کرج

باربری شیراز به بندر عباس

باربری شیراز به قم

باربری شیراز به چابهار

باربری شیراز به قشم

باربری شیراز به کرمان

باربری شیراز به کیش

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۰ میانگین: ۰]

قیمت باربری از شیراز وانت و نیسان

قیمت باربری از شیراز وانت و نیسان

قیمت باربری از شیراز وانت و نیسان

قیمت باربری از شیراز وانت و نیسان ، زمانی اهمیت می یابد که شما بخواهید باری را از شیراز با وانت و نیسان به سایر شهرستان ها بفرستید. به همین دلیل ما در این بخش لیستی از میزان هزینه ی باربری از شیراز وانت و نیسان را گرداوری کرده ایم . شما می توانید با مرکز باربری شیراز تماس گرفته و درخواست خدمات باربری نمایید .

توصیه می شود به دلیل تغییر تعرفه ها حتما با مشاورین ما تماس گرفته و از قیمت های دقیق و به روز مطلع شوید 

قیمت باربری از شیراز وانت نیسان ،هزینه حمل اثاثیه منزل شیراز

لیست قیمت باربری از شیراز وانت و نیسان

شما می توانید به کمک این لیست میزان هزینه ها را تخمین بزنید . کافیست شهر مورد نظر خود را انتخاب کنید . سپس با توجه به نوع وسیله ای که نیاز دارید قیمت نیسان و یا قیمت وانت را مشاهده نمایید. هرچند بهتر این است که با مشاورین ما در در مرکز باربری شیراز تماس بگیرید و استعلام قیمت دقیق نمایید .

 با تماس با کارشناسان ما می توانید از قیمت های دقیق آگاه شوید

هزینه حمل بار از شیراز بهمقصدوانت نیسان
هزینه حمل بار از شیراز بهآمل۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۳۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهآستارا۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهآزادشهر۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۶۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهابهر ۵۷۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاسلام آباد۲۴۵۰۰۰۰ ریال ۴۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاراک ۶۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۰۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاصفهان۷۰۰۰۰۰۰ ریال ۸۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاردبیل۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهارومیه۱۵۹۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاردکان۴۸۰۰۰۰۰ ریال ۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاسفراین۱۶۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاردستان۷۵۵۰۰۰۰ ریال ۸۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهآذرشهر۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۴۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهالیگودرز۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۴۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاندیمشک۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۴۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهانزلی۱۴۲۰۰۰۰۰ ریال ۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاهر۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۵۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهایرانشهر۷۰۰۰۰۰۰ ریال ۸۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهایذه۴۸۰۰۰۰۰ ریال ۷۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهایلام۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبجنورد۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرعباس۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبوشهر۱۱۲۰۰۰۰۰ ریال ۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبیرجند۱۴۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبابل۱۳۲۰۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبابلسر۱۲۵۵۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهباجگیران۱۶۶۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبافت کرمان۱۳۵۵۰۰۰۰ ریال ۱۴۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبانه۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبجستان۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبردسیر۱۳۶۰۰۰۰۰ ریال ۱۵۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبرازجان۳۸۰۰۰۰۰ ریال ۶۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبروجرد۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۷۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبروجن۴۸۰۰۰۰۰ ریال ۷۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبم۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرعباس۱۴۸۰۰۰۰۰ ریال ۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبوشهر۵۴۰۰۰۰۰ ریال ۶۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرترکمن۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرلنگه۱۴۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۶۲۱۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرعسلویه۸۶۰۰۰۰۰ ریال ۱۲۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرماهشهر۲۲۰۰۰۰۰ ریال ۵۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبهبهان۳۸۰۰۰۰۰ ریال ۵۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهتهران۷۲۵۰۰۰۰ ریال ۹۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهتبریز۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهتربت جام۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهتنکابن۱۵۲۵۰۰۰۰ ریال ۱۷۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهتویسرکان۷۴۰۰۰۰۰ ریال ۹۵۵۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهجیرفت۱۵۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال

برای کسب اطلاع از قیمت های دقیق تر با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

تعرفه حمل بار از مبدا شیراز

 

در ادامه جدل قیمت ها را مشاهده می کنیم که در آن قیمت باربری از شیزار وانت نیسان ، نرخ باربری شیراز با وانت، نرخ باربری شیراز با نیسان به سایر شهرستان های کشور به تفکیک آورده شده است . با توجه به شهر مورد نظر خود می توانید میزان هزینه ها را مشاهده فرمایید .

هزینه حمل بار از شیراز بهمقصدوانتنیسان
هزینه حمل بار از شیراز بهجهرم۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهجنت آباد۱۴۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهجزیره کیش ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۴۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخاش۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخرمشهر۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۱۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز به خرم آباد۴۴۰۰۰۰۰ ریال ۶۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخسروی۱۶۰۰۰۰۰ ریال ۲۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخلخال۱۴۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۶۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخواف۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخمین۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخوی۱۴۶۰۰۰۰۰ ریال ۱۵۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدماوند۸۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۰۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدلیجان۶۵۰۰۰۰۰ ریال ۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدوغارون۱۶۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدهلران۳۰۰۰۰۰۰ ریال۴۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدرود۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدهدشت ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهرشت۸۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۰۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهرامسر۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهرفسنجان ۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۶۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشیراز ۶۵۰۰۰۰۰ ریال ۸۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشهرکرد۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۵۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشاهرود ۱۰۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشوشتر ۱۲۰۰۰۰۰ ریال ۱۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشاهرود۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشیروان۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشادگان ۱۸۰۰۰۰۰ ریال ۲۳۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشبستر۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهفسا ۴۶۰۰۰۰۰ ریال ۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهفومن ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۴۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهقزوین ۵۱۰۰۰۰۰ ریال ۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهقشم۱۰۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهقصر شیرین ۶۲۰۰۰۰۰ ریال ۸۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهقم۶۵۰۰۰۰۰ ریال ۸۶۰۰۰۰۰ ریال

در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد قیمت ها با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید .

هزینه ی باربری در شیراز وانت نیسان

در ادمه لیست قیمت باربری از شیراز وانت و نیسان را مشاهده می کنید . توصیه می شود برای اطلاع دقیق از میزان هزینه ها با کارشناسان ما در مرکز حمل اثاثیه منزل شیراز تماس بگیرید.

ادمه لیست قیمت باربری از شیراز وانت و نیسان

 

هزینه حمل بار از شیراز بهمقصدوانت نیسان
هزینه حمل بار از شیراز بهکازرون۶۳۰۰۰۰۰ ریال ۸۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهکاشان۷۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهکرج ۷۵۰۰۰۰۰ ریال ۷۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهکاشمر۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۷۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهگرگان۸۰۰۰۰۰۰ ریال۱۱۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهگرمسار۷۴۰۰۰۰۰ ریال۹۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهگلپایگان۴۰۰۰۰۰۰ ریال ۵۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهلاهیجان۶۶۰۰۰۰۰ ریال ۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهلنگرود۷۰۰۰۰۰۰ ریال ۹۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهماکو۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهمشهد۱۴۳۰۰۰۰۰ ریال ۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهمسجد سلیمان۱۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهمشکین شهر۶۳۰۰۰۰۰ ریال ۹۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهمهاباد۸۳۰۰۰۰۰ ریال ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهمهران۲۴۰۰۰۰۰ ریال ۴۳۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهملایر ۴۷۰۰۰۰۰ ریال ۶۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهمیناب۸۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنائین۴۰۰۰۰۰۰ ریال ۵۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنظنز۴۰۰۰۰۰۰ ریال۶۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنقده ۶۱۰۰۰۰۰ ریال ۹۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنوشهر۵۲۰۰۰۰۰ ریال ۷۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنهاوند۳۸۰۰۰۰۰ ریال ۵۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنی ریز۵۶۰۰۰۰۰ ریال ۷۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنیشابور۹۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۱۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بههمدان۳۸۰۰۰۰۰ ریال ۵۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بههرسین۲۸۰۰۰۰۰ ریال ۵۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهیاسوج۲۳۰۰۰۰۰ ریال ۵۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهیزد۴۳۰۰۰۰۰ ریال ۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز به یریسیه۱۱۰۰۰۰۰ ریال۱۳۰۰۰۰۰ ریال

در ادامه برای اطلاع ار سایر هزینه ها می توانید بر روی هریک از دکمه های زیر کلیک کنید .

قیمت باربری از شیراز وانت و نیسان،‌قیمت اسباب کشی در شیراز

قیمت باربری از شیراز وانت و نیسان،‌تعرفه حمل بار از مبدا شیراز

تماس با ما

 

شماره های تماس باربری شیراز :

در صورتی که نیاز به خدمات باربری و حمل اثاثیه منزل شیراز دارید می توانید با توجه به نیاز و محدوده ی جغرافیای خود بر روی یکی از لینک های زیر کلیک کرده و با ما تماس بگیرید .

شماره باربری شیراز

شماره اسباب بار شیراز

شماره باربری شیراز به اهواز

شماره باربری شیراز به بندرعباس

شماره باربری شیراز به کیش

شماره باربری شیراز به تهران

برای آگاهی از میزان هزینه های خدمات مورد نیاز خود روی لینک مربوطه کلیک نمایید

تعرفه حمل بار از مبدا شیراز

قیمت باربری از شیراز وانت و نیسان

قیمت باربری در شیراز وانت و نیسان

هزینه حمل اثاثیه منزل از مبدا شیراز

هزینه حمل اثاثیه منزل در شیراز

کرایه ایسوزو از شیراز به تهران

قیمت اسباب کشی در شیراز

سوالات متداول

بیمه بار توسط آنا بار

گستره ی خدمات مجموعه ی ما:

حمل اثاثیه منزل شیراز

اتوبار شیراز

باربری شیراز

اتوبار شیراز شهرک گلستان

اتوبار شیراز اصفهان

اتوبار دلگشا شیراز

اتوبار شیراز بلوار مدرس

باربری شیراز اتوبار معالی اباد

باربری شیراز به اصفهان

باربری شیراز بوشهر

باربری شیراز به کرج

باربری شیراز به بندر عباس

باربری شیراز به قم

باربری شیراز به چابهار

باربری شیراز به قشم

باربری شیراز به کرمان

باربری شیراز به کیش

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۲ میانگین: ۵]

قیمت باربری در شیراز وانت و نیسان

قیمت باربری در شیراز وانت و نیسان

قیمت باربری در شیراز وانت و نیسان

قیمت باربری در شیراز وانت و نیسان همیشه مورد سوال بوده است . علت این امر این است که میزان هزینه و قیمت همیشه دغدغه ی ما بوده است . میزان قیمت باربری در شیراز وانت و نیسان تعرفه ی خاص خود را دارد. ما در ادامه به بررسی تمامی موارد پرداخته ایم .

برای اطلاع از میزان هزینه ی باربری از شیراز به سایر شهرستان ها بر روی دکمه ی قیمت باربری از شیراز وانت و نیسان کلیک کنید .

هزینه ی باربری از شیراز وانت نیسان

نرخ باربری در شیراز با وانت

قیمت باربری در شیراز با وانت بستگی به میزان مسافت و بار دارد . در ادامه به میزان قیمت باربری با نیسان در اهواز پرداخته ایم . با این وجود برای اطلاع دقیق از میزان هزینه با توجه به مسافت مورد نظر خود می توانید با مشاورین ما در اتوبار شیراز تماس گرفته و استعلام قیمت دقیق و به روز نمایید.

نوع خدمت مدت زمان قیمت
هر سرویس۲ ساعت ۸۰۰۰۰۰ ریال الی ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال
سرویس اضافی هر ساعت اضافی ۳۰۰۰۰۰ ریال الی ۵۰۰۰۰۰ ریال
کارگر جهت حمل بار به ازای هر نفر و هر سرویس ۶۰۰۰۰۰ ریال الی ۸۰۰۰۰۰ ریال

تماس با ما

نرخ باربری در شیراز با نیسان

نرخ باربری در اهواز با نیسان نیز بستگی به مسافت شما دارد . شما می توانید با توجه به حجم و میزان بار خود وانت یا نیسان را انتخاب نمایید . میزان هزینه ی باربری با نیسان به شرخ زیر است . توصیه می شود برای اطلاع از میزان دقیق هزینه ها با مشاورین ما تماس بگیرید.

نوع خدماتمدت زمانقیمت
هر سرویس ۲ ساعت۱۲۰۰۰۰۰ ریال الی ۲۴۰۰۰۰۰ ریال
سرویس اضافیهر ساعت اضافی ۴۰۰۰۰۰ ریال الی ۷۰۰۰۰۰ ریال
کارگر جهت حمل باربه ازای هر نفر و هر سرویس۶۰۰۰۰۰ ریال الی ۹۰۰۰۰۰ ریال

قیمت باربری در شیراز وانت و نیسان ،تعرفه حمل بار

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ی باربری و قیمت باربری در شیراز وانت و نیسان ، حتما با مشاورین ما تماس حاصل فرمایید 

تفاوت نرخ باربری در شیراز با وانت و نیسان چقدر است ؟

میزان نرخ باربری با وانت و نیسان برخلاف تصور عموم چندان تفاوت چشم گیری ندارد . شما می توانید با مشاورین ما تماس گرفته و میزان هزینه باربری خود با نیسان و وانت را پرسیده و بهترین گزینه را انتخاب نمایید .

قیمت باربری در شیراز وانت و نیسان ، قیمت اسباب کشی در شیراز

باربری در شیراز با وانت به صرفه تر است یا نیسان ؟

همانطور که گفته شد ، میزان هزینه ی باربری در مشهد با نیسان یا وانت چندان تفاوتی ندارد. شما می توانید با مشاورین ما تماس گرفته و ضمن استعلام قیمت با توجه به میزان بار و مسافت بهترین مورد را انتخاب نمایید .

 

 

قیمت باربری در شیراز وانت و نیسان، هزینه حمل اثاثیه منزل از مبدا شیراز

قیمت باربری در شیراز وانت و نیسان،

تماس با ما

 

شماره های تماس باربری شیراز :

در صورتی که نیاز به خدمات باربری و حمل اثاثیه منزل شیراز دارید می توانید با توجه به نیاز و محدوده ی جغرافیای خود بر روی یکی از لینک های زیر کلیک کرده و با ما تماس بگیرید .

شماره باربری شیراز

شماره اسباب بار شیراز

شماره باربری شیراز به اهواز

شماره باربری شیراز به بندرعباس

شماره باربری شیراز به کیش

شماره باربری شیراز به تهران

برای آگاهی از میزان هزینه های خدمات مورد نیاز خود روی لینک مربوطه کلیک نمایید

تعرفه حمل بار از مبدا شیراز

قیمت باربری از شیراز وانت و نیسان

قیمت باربری در شیراز وانت و نیسان

هزینه حمل اثاثیه منزل از مبدا شیراز

هزینه حمل اثاثیه منزل در شیراز

کرایه ایسوزو از شیراز به تهران

قیمت اسباب کشی در شیراز

سوالات متداول

بیمه بار توسط آنا بار

گستره ی خدمات مجموعه ی ما:

حمل اثاثیه منزل شیراز

اتوبار شیراز

باربری شیراز

اتوبار شیراز شهرک گلستان

اتوبار شیراز اصفهان

اتوبار دلگشا شیراز

اتوبار شیراز بلوار مدرس

باربری شیراز اتوبار معالی اباد

باربری شیراز به اصفهان

باربری شیراز بوشهر

باربری شیراز به کرج

باربری شیراز به بندر عباس

باربری شیراز به قم

باربری شیراز به چابهار

باربری شیراز به قشم

باربری شیراز به کرمان

باربری شیراز به کیش

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۱ میانگین: ۵]

هزینه حمل اثاثیه منزل از مبدا شیراز

هزینه حمل اثاثیه منزل از مبدا شیراز

هزینه حمل اثاثیه منزل از مبدا شیراز

هزینه حمل اثاثیه منزل از مبدا شیراز ، بستگی به عوامل مختلفی دارد. عواملی مانند میزان و حجم بار شما ، میزان مسافت تا مقصد و همچنین نوع وسیله ی انتخابی برای حمل بار می تواند بر میزان هزینه حمل اثاثیه منزل از مبدا شیراز تاثیر داشته باشد و آن را کاهش یا افزایش دهد . در ادامه می توانید جدول هزینه ها را مشاهده نمایید . مقصد و نوع وسیله ای که نیاز دارید را مشخص نمایید و قیمت را مشاهده نمایید .

توصیه می شود به دلیل تغییر تعرفه و نوسانات بازار حتما با مشاورین ما تماس گرفته و به صورت دقیق از میزان هزینه حمل اثاثیه منزل از مبدا شیراز مطلع شوید

هزینه حمل اثاثیه منزل از مبدا شیراز، تماس با ما

لیست هزینه حمل اثاثیه منزل از مبدا شیراز

شما می توانید در این بخش لیست هزینه حمل اثاثیه منزل از مبدا شیراز به سایر شهرهای کشور را مشاهده نمایید . به دلیل تغیراتی که ممکن است بر میزان هزینه ها به وجود آمده باشد ، حتما پیش ار حمل اثاثیه با مشاورین ما در مرکز حمل اثاثیه منزل شیراز تماس گرفته و استعلام قیمت دقیق و به روز نمایید .

هزینه حمل بار از شیراز بهمقصدخاورکامیون ۹۱۱ تک (شش چرخ)جفت ( کامیون ده چرخ ) تریلی
هزینه حمل بار از شیراز بهآمل۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۶۰۰۰۰۰ ریال ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهآستارا۱۸۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۹۸۰۰۰۰۰ ریال ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهآزادشهر۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال ۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهآستارا۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۰۴۰۰۰۰۰ ریال ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهابهر۱۵۲۰۰۰۰۰ ریال۱۵۸۰۰۰۰۰ ریال۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال۱۶۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاسلام آباد۶۲۰۰۰۰۰ ریال ۶۶۰۰۰۰۰ ریال ۷۰۰۰۰۰۰ ریال۷۶۰۰۰۰۰ ریال ۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاراک۱۰۶۰۰۰۰۰ ریال ۱۱۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال ۱۲۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۳۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاصفهان۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۱۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال۱۲۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاردبیل۲۶۲۰۰۰۰۰ ریال۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۴۰۰۰۰۰ ریال ۲۸۴۰۰۰۰۰ ریال ۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهارومیه۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۴۰۰۰۰۰ ریال۲۳۷۰۰۰۰۰ ریال۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاردکان۷۸۰۰۰۰۰ ریال ۸۰۰۰۰۰۰ ریال۸۴۰۰۰۰۰ ریال۹۰۰۰۰۰۰ ریال۹۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاسفراین۲۷۲۰۰۰۰۰ ریال۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال۴۱۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاردستان۱۱۲۰۰۰۰۰ ریال۱۱۶۰۰۰۰۰ ریال۱۲۴۰۰۰۰۰ ریال۱۳۱۰۰۰۰۰ ریال۱۴۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهآذرشهر۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۱۹۸۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰۰‌ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهالیگودرز۱۵۶۰۰۰۰۰ ریال۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال۱۶۶۰۰۰۰۰ ریال۱۷۴۰۰۰۰۰ ریال۱۷۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاندیمشک۵۴۰۰۰۰۰ ریال۵۷۰۰۰۰۰ ریال۶۲۰۰۰۰۰ ریال۶۶۰۰۰۰۰ ریال۷۳۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهانزلی۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۱۹۹۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاهر۲۱۶۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهایرانشهر۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال۱۱۴۰۰۰۰۰ ریال۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال۱۲۴۰۰۰۰۰ ریال۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهایذه۴۸۰۰۰۰۰ ریال۵۲۵۰۰۰۰ ریال۵۶۰۰۰۰۰ ریال۶۰۰۰۰۰۰ ریال۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهایلام۱۶۸۰۰۰۰۰ ریال۱۷۲۰۰۰۰۰ ریال۱۷۷۰۰۰۰ ریال۱۸۴۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبجنورد۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۴۶۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال۲۹۴۰۰۰۰۰ ریال۳۰۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرعباس۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۱۹۷۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبوشهر۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال۱۵۲۵۰۰۰۰ ریال۱۵۶۰۰۰۰۰ ریال۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبیرجند۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبابل۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۴۵۰۰۰۰ ریال۱۷۷۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبابلسر۱۷۲۰۰۰۰۰ ریال۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهباجگیران۲۵۶۰۰۰۰۰ ریال۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال۲۹۶۰۰۰۰۰ ریال۳۱۰۰۰۰۰۰ ریال۳۳۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبافت کرمان۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال

هزینه حمل اثاثیه منزل از مبدا شیراز

ادامه لیست هزینه حمل اثاثیه منزل از مبدا شیراز

ما کوشیده ایم و لیست هزینه ی اکثر شهرها و شهرستان ها را گردواوری نماییم . اما چنانچه شهر مورد نظر شما در این لیست قرار نداشت ، با مشاروین ما تماس گرفته و میزان هزینه ی حمل اثاثیه را استعلام نمایید .

هزینه حمل بار از شیراز بهمقصدخاورکامیون ۹۱۱ تک (شش چرخ)جفت ( کامیون ده چرخ ) تریلی
هزینه حمل بار از شیراز بهرامهرمز۲۲۰۰۰۰۰ ریال۲۷۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰ ریال۴۷۰۰۰۰۰ ریال۵۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهرودسر۱۹۲۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۱۹۰۰۰۰۰ ریال۲۴۱۰۰۰۰۰ ریال۲۷۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهزنجان۱۵۸۰۰۰۰۰ ریال۱۷۲۰۰۰۰۰ ریال۱۷۹۰۰۰۰۰ ریال۱۹۲۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهزابل۲۶۲۰۰۰۰۰ ریال۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال۲۸۴۰۰۰۰۰ ریال۲۹۹۰۰۰۰۰ ریال۳۰۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهزاهدان۲۶۴۰۰۰۰۰ ریال۲۷۸۰۰۰۰۰ ریال۲۸۴۰۰۰۰۰ ریال۲۹۸۰۰۰۰۰ ریال۳۰۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسمنان۱۵۶۰۰۰۰۰ ریال۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۹۰۰۰۰۰ ریال۱۹۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهساری۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۶۰۰۰۰۰ ریال۲۵۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسنندج۱۰۲۰۰۰۰۰ ریال۱۱۳۰۰۰۰۰ ریال۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسبزوار۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۴۲۰۰۰۰۰ ریال۲۵۹۰۰۰۰۰ ریال۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسلماس۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال۲۱۹۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۲۰۰۰۰۰ ریال۲۵۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسقز۱۳۴۰۰۰۰۰ ریال۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال۱۵۶۰۰۰۰۰ ریال۱۶۴۰۰۰۰۰ ریال۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسنندج۹۶۰۰۰۰۰ ریال۱۰۵۰۰۰۰۰ ریال۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال۱۳۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسوسنگرد۱۷۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰۰ ریال۲۱۶۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰ ریال۳۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهساوه۱۰۲۰۰۰۰۰ ریال۱۱۶۰۰۰۰۰ ریال۱۲۷۰۰۰۰۰ ریال۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال۱۵۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسیرجان۱۴۲۰۰۰۰۰ ریال۱۵۲۰۰۰۰۰ ریال۱۵۸۰۰۰۰۰ ریال۱۷۲۰۰۰۰۰ ریال۱۷۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشیراز۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال۱۲۴۰۰۰۰۰ ریال۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال۱۳۹۰۰۰۰۰ ریال۱۵۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشهرکرد۶۴۰۰۰۰۰ ریال۷۳۰۰۰۰۰ ریال۷۵۰۰۰۰۰ ریال۷۹۰۰۰۰۰ ریال۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشاهرود۱۸۸۰۰۰۰۰ ریال۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۰۴۰۰۰۰۰ ریال۲۱۶۰۰۰۰۰ ریال۲۳۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشوشتر۱۸۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰ ریال۲۷۰۰۰۰۰ ریال۳۷۰۰۰۰۰ ریال۴۱۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشیروان۲۶۴۰۰۰۰۰ ریال۲۷۳۰۰۰۰۰ ریال۲۷۷۰۰۰۰۰ ریال۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال۲۹۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشادگان۲۸۰۰۰۰۰ ریال۳۳۰۰۰۰۰ ریال۳۸۰۰۰۰۰ ریال۴۶۰۰۰۰۰ ریال۵۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشبستر۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۰۶۰۰۰۰۰ ریال۲۱۳۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهفسا۱۰۲۰۰۰۰۰ ریال۱۰۷۰۰۰۰۰ ریال۱۱۳۰۰۰۰۰ ریال۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهفومن۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۳۰۰۰۰۰ ریال۱۷۷۰۰۰۰۰ ریال۱۸۱۰۰۰۰۰ ریال۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهقزوین۱۲۷۰۰۰۰۰ ریال۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال۱۳۶۰۰۰۰۰ ریال۱۳۹۰۰۰۰۰ ریال۱۴۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهقشم۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۱۴۰۰۰۰۰ ریال۲۲۱۰۰۰۰۰ ریال۲۳۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهقصر شیرین۹۸۰۰۰۰۰ ریال۱۰۴۰۰۰۰۰ ریال۱۱۳۰۰۰۰۰ ریال۱۲۳۰۰۰۰۰ ریال۱۲۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهقم۱۰۸۰۰۰۰۰ ریال۱۱۳۰۰۰۰۰ ریال۱۱۷۰۰۰۰۰ ریال۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال۱۳۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهقوچان۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال۱۶۶۰۰۰۰۰ ریال۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال۱۷۸۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال

هزینه ی باربری در شیراز وانت نیسان

لیست هزینه حمل اثاثیه منزل از مبدا شیراز با کامیون، خاور ، تک، تریلی

شما می توانید با توجه به حجم بار خود یکی از وسایل نقلیه کامیون ، خاور ، تک، جفت یا تریلی را انتخاب نمایید . برای اطلاعات بیشتر حتما با مشاورین ما تماس بگیرید .

هزینه حمل بار از شیراز بهمقصدخاورکامیون ۹۱۱تک (شش چرخ) جفت ( کامیون ده چرخ )تریلی
هزینه حمل بار از شیراز بهکازرون۹۴۰۰۰۰۰ ریال۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال۱۰۶۰۰۰۰۰ ریال۱۱۲۰۰۰۰۰ ریال۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهکاشان۱۱۴۰۰۰۰۰ ریال۱۱۷۰۰۰۰۰ ریال۱۲۲۰۰۰۰۰ ریال۱۳۴۰۰۰۰۰ ریال۱۳۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهکرج۱۲۷۰۰۰۰۰ ریال۱۳۲۰۰۰۰۰ ریال۱۳۸۰۰۰۰۰ ریال۱۴۳۰۰۰۰۰ ریال۱۵۳۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهکاشمر۲۱۴۰۰۰۰۰ ریال۲۱۷۰۰۰۰۰ ریال۲۲۲۰۰۰۰۰ ریال۲۳۷۰۰۰۰۰ ریال۱۴۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهگرگان۱۷۸۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۷۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهگرمسار۱۳۷۰۰۰۰۰ ریال۱۵۹۰۰۰۰۰ ریال۱۶۷۰۰۰۰۰ ریال۱۷۴۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهگلپایگان۸۲۰۰۰۰۰ ریال۹۰۰۰۰۰۰ ریال۹۴۰۰۰۰۰ ریال۹۹۰۰۰۰۰ ریال۱۰۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهلاهیجان۱۴۱۰۰۰۰۰ ریال۱۴۵۰۰۰۰۰ ریال۱۵۰۸۰۰۰۰ ریال۱۵۷۰۰۰۰۰ ریال۱۶۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهلنگرود۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۱۹۹۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۴۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهماکو۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۷۰۰۰۰۰ ریال۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال۲۶۲۰۰۰۰۰ ریال۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهمشهد۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۸۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال۳۱۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهمسجد سلیمان۲۴۰۰۰۰۰ ریال۳۰۰۰۰۰۰ ریال۳۶۰۰۰۰۰ ریال۴۰۰۰۰۰۰ ریال۴۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهمشکین شهر۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال۱۲۷۰۰۰۰۰ ریال۱۳۴۰۰۰۰۰ ریال۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال۱۵۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهمهاباد۱۶۴۰۰۰۰۰ ریال۱۷۳۰۰۰۰۰ ریال۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهمهران۶۴۰۰۰۰۰ ریال۶۹۰۰۰۰۰ ریال۷۵۰۰۰۰۰ ریال۷۹۰۰۰۰۰ ریال۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهملایر۸۶۰۰۰۰۰ ریال۹۲۰۰۰۰۰ ریال۹۵۰۰۰۰۰ ریال۹۹۰۰۰۰۰ ریال۱۱۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهمیناب۲۱۴۰۰۰۰۰ ریال۲۲۵۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۸۰۰۰۰۰ ریال۱۷۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنائین۸۶۰۰۰۰۰ ریال۹۵۰۰۰۰۰ ریال۹۸۰۰۰۰۰ ریال۱۰۶۰۰۰۰۰ ریال۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنظنز۹۸۰۰۰۰۰ ریال۱۰۴۰۰۰۰۰ ریال۱۱۲۰۰۰۰۰ ریال۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنقده۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال۱۵۷۰۰۰۰۰ ریال۱۶۷۰۰۰۰۰ ریال۱۷۷۰۰۰۰۰ ریال۱۸۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنوشهر۱۵۲۰۰۰۰۰ ریال۱۵۷۰۰۰۰۰ ریال۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال۱۷۹۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنهاوند۶۴۰۰۰۰۰ ریال۷۳۰۰۰۰۰ ریال۷۴۰۰۰۰۰ ریال۷۹۰۰۰۰۰ ریال۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنی ریز۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال۱۳۱۰۰۰۰۰ ریال۱۳۹۰۰۰۰۰ ریال۱۴۷۰۰۰۰۰ ریال۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنیشابور۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۹۰۰۰۰۰ ریال۲۵۲۰۰۰۰۰ ریال۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال۲۹۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بههمدان۸۴۰۰۰۰۰ ریال۹۵۰۰۰۰۰ ریال۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال۱۲۷۰۰۰۰۰ ریال۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بههرسین۶۸۰۰۰۰۰ ریال۷۶۰۰۰۰۰ ریال۸۴۰۰۰۰۰ ریال۹۹۰۰۰۰۰ ریال۱۱۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهیاسوج۶۲۰۰۰۰۰ ریال۷۴۰۰۰۰۰ ریال۷۹۰۰۰۰۰ ریال۹۰۰۰۰۰۰ ریال۱۰۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهیزد۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال۱۲۷۰۰۰۰۰ ریال۱۳۷۰۰۰۰۰ ریال۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال۱۶۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهیریسیه۲۲۰۰۰۰۰ ریال۳۵۰۰۰۰۰ ریال۴۷۰۰۰۰۰ ریال۵۷۰۰۰۰۰ ریال۷۵۰۰۰۰۰ ریال

هزینه حمل اثاثیه منزل از مبدا شیراز، هزینه ی باربری از شیراز وانت نیسان

قیمت حمل اثاثیه منزل از مبدا شیراز

حتما برای اطلاع از قیمت دقیق با مشاورین ما تماس بگیرید .

هزینه حمل بار از شیراز به مقصدخاورکامیون ۹۱۱تک (شش چرخ)جفت ( کامیون ده چرخ ) تریلی
هزینه حمل بار از شیراز بهبانه۱۵۴۰۰۰۰۰ ریال۱۵۸۰۰۰۰۰ ریال۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبجستان۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبردسیر۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۱۹۹۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبرازجان۹۰۰۰۰۰۰ ریال۹۶۰۰۰۰۰ ریال۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال۱۱۶۰۰۰۰۰ ریال۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبروجرد۹۴۰۰۰۰۰ ریال۹۹۰۰۰۰۰ ریال۱۰۵۰۰۰۰۰ ریال۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال۱۲۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبروجن۸۶۰۰۰۰۰ ریال۹۰۰۰۰۰۰ ریال۹۶۰۰۰۰۰ ریال۱۰۴۰۰۰۰۰ ریال۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبم۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال۲۶۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرعباس۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۱۵۶۰۰۰۰۰ ریال۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبوشهر۸۴۰۰۰۰۰ ریال۹۶۰۰۰۰۰ ریال۱۱۶۰۰۰۰۰ ریال۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرترکمن۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۳۶۰۰۰۰۰ ریال۱۵۲۰۰۰۰۰ ریال۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرلنگه۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۷۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرعسلویه ۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال۱۲۴۰۰۰۰۰ ریال۱۳۶۰۰۰۰۰ ریال۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرماهشهر۵۰۰۰۰۰۰ ریال۶۴۰۰۰۰۰ ریال۷۹۰۰۰۰۰ ریال۸۴۰۰۰۰۰ ریال۹۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبهبهان۶۴۰۰۰۰۰ ریال۷۶۰۰۰۰۰ ریال۸۰۰۰۰۰۰ ریال۹۰۰۰۰۰۰ ریال۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهتهران۱۱۴۰۰۰۰۰ ریال۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال۱۳۸۰۰۰۰۰ ریال۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال۱۵۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهتبریز۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهتربت جام۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال۳۱۶۰۰۰۰۰ ریال۳۳۶۰۰۰۰۰ ریال۳۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهتنکابن۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهتویسرکان۱۱۴۰۰۰۰۰ ریال۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال۱۳۸۰۰۰۰۰ ریال۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهجیرفت۲۱۰۰۰۰۰۰‌ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۶۰۰۰۰۰ ریال۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال۲۹۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهجهرم۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال۲۰۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهجنت آباد۲۴۴۰۰۰۰۰ ریال۲۸۴۰۰۰۰۰ ریال۳۰۴۰۰۰۰۰ ریال۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال۳۷۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهجزیره کیش۱۷۴۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۱۹۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخاش۲۷۸۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال۳۱۶۰۰۰۰۰ ریال۳۳۶۰۰۰۰۰ ریال۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخرمشهر۴۲۰۰۰۰۰ ریال۵۶۰۰۰۰۰ ریال۷۹۰۰۰۰۰ ریال۹۵۰۰۰۰۰ ریال۱۰۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخرم آباد۷۶۰۰۰۰۰ ریال۸۵۰۰۰۰۰ ریال۹۷۰۰۰۰۰ ریال۱۰۷۰۰۰۰۰ ریال۱۲۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخسروی۲۲۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰ ریال۴۱۰۰۰۰۰ ریال۵۱۰۰۰۰۰ ریال۷۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخلخال۱۷۸۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۶۰۰۰۰۰ ریال۲۵۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخواف۲۶۲۰۰۰۰۰ ریال۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال۲۹۲۰۰۰۰۰ ریال۳۰۴۰۰۰۰۰ ریال۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخمین۶۸۰۰۰۰۰ ریال۷۶۰۰۰۰۰ ریال۸۴۰۰۰۰۰ ریال۹۶۰۰۰۰۰ ریال۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخوی۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۲۰۰۰۰۰ ریال۲۶۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدماوند۱۳۴۰۰۰۰۰ ریال۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال۱۶۴۰۰۰۰۰ ریال۱۷۸۰۰۰۰۰ ریال۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدلیجان۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال۱۳۸۰۰۰۰۰ ریال۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدوغارون۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۸۰۰۰۰۰ ریال۲۹۷۰۰۰۰۰ ریال۳۱۵۰۰۰۰۰ ریال۳۳۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدهلران۴۳۰۰۰۰۰ ریال۵۶۰۰۰۰۰ ریال۷۲۰۰۰۰۰ ریال۷۹۰۰۰۰۰ ریال۸۳۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدرود۱۶۴۰۰۰۰۰ ریال۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال۱۸۴۰۰۰۰۰ ریال۱۹۲۰۰۰۰۰ ریال۱۹۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدهدشت۴۸۰۰۰۰۰ ریال۵۲۰۰۰۰ ریال۵۸۰۰۰۰۰ ریال۶۹۰۰۰۰۰ ریال۷۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهرشت۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال۱۵۳۰۰۰۰۰ ریال۱۵۹۰۰۰۰۰ ریال۱۶۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهرامسر۱۹۷۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۴۰۰۰۰ ریال۲۵۶۰۰۰۰۰ ریال۲۷۳۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهرفسنجان۱۹۵۰۰۰۰۰ ریال۲۰۹۰۰۰۰۰ ریال۲۱۹۰۰۰۰۰ ریال۲۳۷۰۰۰۰۰ ریال۲۵۸۰۰۰۰۰ ریال

 

هزینه حمل اثاثیه منزل از مبدا شیراز، قیمت اسباب کشی در شیراز

 

شماره های تماس باربری شیراز :

در صورتی که نیاز به خدمات باربری و حمل اثاثیه منزل شیراز دارید می توانید با توجه به نیاز و محدوده ی جغرافیای خود بر روی یکی از لینک های زیر کلیک کرده و با ما تماس بگیرید .

شماره باربری شیراز

شماره اسباب بار شیراز

شماره باربری شیراز به اهواز

شماره باربری شیراز به بندرعباس

شماره باربری شیراز به کیش

شماره باربری شیراز به تهران

برای آگاهی از میزان هزینه های خدمات مورد نیاز خود روی لینک مربوطه کلیک نمایید

تعرفه حمل بار از مبدا شیراز

قیمت باربری از شیراز وانت و نیسان

قیمت باربری در شیراز وانت و نیسان

هزینه حمل اثاثیه منزل از مبدا شیراز

هزینه حمل اثاثیه منزل در شیراز

کرایه ایسوزو از شیراز به تهران

قیمت اسباب کشی در شیراز

سوالات متداول

بیمه بار توسط آنا بار

گستره ی خدمات مجموعه ی ما:

حمل اثاثیه منزل شیراز

اتوبار شیراز

باربری شیراز

اتوبار شیراز شهرک گلستان

اتوبار شیراز اصفهان

اتوبار دلگشا شیراز

اتوبار شیراز بلوار مدرس

باربری شیراز اتوبار معالی اباد

باربری شیراز به اصفهان

باربری شیراز بوشهر

باربری شیراز به کرج

باربری شیراز به بندر عباس

باربری شیراز به قم

باربری شیراز به چابهار

باربری شیراز به قشم

باربری شیراز به کرمان

باربری شیراز به کیش

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۲ میانگین: ۵]

هزینه حمل اثاثیه منزل در شیراز

هزینه حمل اثاثیه منزل در شیراز

هزینه حمل اثاثیه منزل در شیراز

هزینه حمل اثاثیه منزل در شیراز ، از موارد بسیار مهمی است گه همیشه مورد توجه افراد و مشتریان بوده است . میزان هزینه ی حمل اثاثیه بستگی به موارد مختلفی دارد. مهم ترین این مورد شرکتی است که برای حمل اثاثیه انتخاب می کنید . مرکز حمل اثاثیه منزل شیراز ، یکی از بهترین مراکز حمل اثاثیه است . شما می توانید به کمک این مرکز تا ۷۵ درصد در هزینه حمل اثاثیه منزل در شیراز صرفه جویی نمایید.

هزینه ی باربری از شیراز وانت نیسان

هزینه ی باربری در شیراز وانت نیسان

 

با توجه به تغیرات تعرفه ها توصیه می شود حتما برای اطلاع دقیق از قیمت ها با مشاورین ما در مرکز حمل اثاثیه منزل شیراز تماس بگیرید

خدماتهزینه ها
هزینه دستمزد کارگر به ازای هر سه ساعت کار۹۰۰۰۰۰ ریال
کرایه حمل اثاثیه منزل با ماشین کشیده و مخصوص حمل اثاثیه ۱۶۵۰۰۰۰ ریال الی ۲۲۰۰۰۰۰ ریال
کرایه حمل اثاثیه منزل با ماشین کشیده برای هرساعت اضافه ۷۰۰۰۰۰ ریال

هزینه حمل اثاثیه منزل از مبدا شیراز

تعرفه حمل بار از مبدا شیراز

نرخ حمل اثاثیه منزل شیراز

نرخ حمل اثاثیه منزل شیراز ، بستگی به موارد مختلفی دارد و با توجه به تغییرات تعرفه می تواند تغییر کند . در ادامه به تمامی این موارد پرداخته ایم . برای اطلاع دقیق از میزان هزینه حمل اثاثیه منزل در شیراز ، نرخ حمل اثاثیه منزل شیراز و … حتما با مشاورین ما تماس حاصل فرمایید.

قیمت حمل اثاثیه منزل شیراز

خدمات هزینه ها
حمل اثاثیه با ماشین نیسان برای مدت زمان ۳ ساعت ۱۶۰۰۰۰۰ ریال الی ۲۲۰۰۰۰۰ ریال
حمل اثاثیه با ماشین خاور برای مدت زمان ۳ ساعت ۲۲۰۰۰۰۰ ریال الی ۳۵۰۰۰۰۰ ریال

 

 

بیمه باربری

بیمه باربری از موارد مهمی است که در هنگام حمل اثاثیه باید به آن توجه نمود . میزان بیمه ی باربری با توجه به میزان بار، نوع و حجم آن متفاوت است . شما می توانید برای اطلاع دقیق تر در مورد بیمه باربری با مشاورین ما در مرکز حمل اثاثیه منزل شیراز تماس حاصل فرمایید.

هزینه حمل اثاثیه منزل در شیراز، بیمه باربری

میزان هزینه ی حمل وسایل سنگین

در بحث اثاث کشی برخی از وسایل سنگین تعرفه ی جداگانه ای دارند . این به این معناست که هزینه ی حمل این وسایل، جدای از هزینه ی کلی اثاث کشی منزل است . این وسایل عبارتند از :

 • گاوصندوق
 • یخچال ساید بای ساید
 • پیانو
 • کتابخانه
 • بوفه ی سنگین
 • بوفه های بزرگ شیشه ای
 • شیشه میز ناهاروخوری بزرگ
 • و…

میزان هزینه ی این موارد به شرح زیر است :

نوع وسیله طبقاتقیمت باربری و حمل اثاثیه
گاو صندوق به ازای هر طبقه و با توجه به وزن گاو صندوق ۴۰۰۰۰۰ ریال الی ۸۰۰۰۰۰ ریال
یخچال ساید بای ساید به ازای هر طبقه ۲۰۰۰۰۰ ریال الی ۲۴۰۰۰۰ ریال
شیشه های میز ناهار خوری به ازای هر طبقه ۱۶۰۰۰۰ ریال الی ۲۶۰۰۰۰ ریال

قیمت اسباب کشی در شیراز

میزان هزینه اثاث کشی بیشتر از ۳ ساعت

میزان هزینه ی اثاث کشی هایی که بیشتر از ۳ ساعت طول می کشد ، افزایش می یابد. مقدار هزینه، بسته به مدت زمان اضافه و نوع خدمات و حجم بار محاسبه شده و افزایش می یابد.

موارد و معیارهایی که بر میزان هزینه ی حمل اثاثیه تاثیر گذار است

 • مسافت: مسافت بین مبدأ و مقصد حمل بر روی هزینه حمل اثاثیه تأثیر زیادی دارد، هر چه مسافت بیشتر باشد هزینه حمل نیز بیشتر می‌شود.
 • مقدار بار: مقدار بار و تعداد قطعات اثاثیه که باید حمل شود نیز به طور مستقیم بر هزینه تأثیر دارد. برای حمل بار بزرگ‌تر، نیاز به وسایل حمل و نقل بزرگ‌تر است که این موضوع باعث افزایش هزینه می‌شود.
 • نوع بار: نوع بار نیز به هزینه حمل اثاثیه تأثیر می‌گذارد. برای مثال، حمل اثاثیه شیشه‌ای و یا هنری ممکن است نیاز به بسته‌بندی و حمل با احتیاط بیشتری داشته باشد که این موضوع باعث افزایش هزینه می‌شود.
 • خدمات اضافی: خدمات اضافی مانند بسته‌بندی، بارگیری و تخلیه اثاثیه نیز به هزینه حمل اثاثیه افزوده می‌شود. اگر این خدمات توسط شرکت حمل و نقل انجام شود، هزینه آن بیشتر خواهد شد.
 • زمان: زمانی که برای حمل اثاثیه مشخص می‌شود، نیز به هزینه آن تأثیر می‌گذارد. اگر نیاز به حمل اثاثیه در زمان کوتاهی دارید، هزینه بیشتر خواهد بود.

 

برای حمل اثاثیه با بهترین قیمت و کمترین هزینه ، با نیروهای پشتیبانی ما تماس بگیرید 

خدمات ما :

کمترین هزینه :

مجموعه ی ما همواره کوشیده است تا تمامی خدمات خود را با مناسب ترین تعرفه و کمترین هزینه ی ممکن ارائه دهد . علت این امر این است که ما بر این باوریم که سرمایه ی ما ، مشتریان ما هستند . به همین علت با هدف ارائه ی خدمات بیشتر ، تلاش کرده ایم تا مناسب ترین هزینه را داشته باشیم . شما می توانید به کمک خدمات ما تا ۷۰ درصد در هزینه های خود صرفه جویی نمایید .

بهترین کیفیت :

ما بهترین کیفیت خدمات را داریم . به همین دلیل است که تمامی خدمات خود را ضمانت می کنیم و شما هیچ نگرانی در این مورد نخواهید داشت. ممکن است برخی از مراکز خدمات ارزانی ارائه نمایند ولی کیفیت لازمی نداشته باشند و باعث آسیب یا بروز خسارت به شما یا وسایل شما گردد . در نتیجه برای شما هزینه ی اضافه ای به وجود آورد . برای همین در انتخاب مرکز باربری حتما به این موارد دقت نمایید.

هزینه حمل اثاثیه منزل در شیراز، تماس با ما

شماره های تماس باربری شیراز :

در صورتی که نیاز به خدمات باربری و حمل اثاثیه منزل شیراز دارید می توانید با توجه به نیاز و محدوده ی جغرافیای خود بر روی یکی از لینک های زیر کلیک کرده و با ما تماس بگیرید .

شماره باربری شیراز

شماره اسباب بار شیراز

شماره باربری شیراز به اهواز

شماره باربری شیراز به بندرعباس

شماره باربری شیراز به کیش

شماره باربری شیراز به تهران

برای آگاهی از میزان هزینه های خدمات مورد نیاز خود روی لینک مربوطه کلیک نمایید

تعرفه حمل بار از مبدا شیراز

قیمت باربری از شیراز وانت و نیسان

قیمت باربری در شیراز وانت و نیسان

هزینه حمل اثاثیه منزل از مبدا شیراز

هزینه حمل اثاثیه منزل در شیراز

کرایه ایسوزو از شیراز به تهران

قیمت اسباب کشی در شیراز

سوالات متداول

بیمه بار توسط آنا بار

گستره ی خدمات مجموعه ی ما:

حمل اثاثیه منزل شیراز

اتوبار شیراز

باربری شیراز

اتوبار شیراز شهرک گلستان

اتوبار شیراز اصفهان

اتوبار دلگشا شیراز

اتوبار شیراز بلوار مدرس

باربری شیراز اتوبار معالی اباد

باربری شیراز به اصفهان

باربری شیراز بوشهر

باربری شیراز به کرج

باربری شیراز به بندر عباس

باربری شیراز به قم

باربری شیراز به چابهار

باربری شیراز به قشم

باربری شیراز به کرمان

باربری شیراز به کیش

 

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۱ میانگین: ۵]