تعرفه حمل بار از مبدا شیراز

تعرفه حمل بار از مبدا شیراز

تعرفه حمل بار از مبدا شیراز کاملا بستگی به میزان بار و مسافت شما تا مقصد مورد نظر شما دارد . در صورتی که قصد ارسال بار از مبدا شیراز به شهرستان های دیگر دارید می توانید در ادامه تعرفه حمل بار از مبدا شیراز و قیمت باربری شیراز به سایر شهرستان ها را مشاهده نمایید . همچنین می توانید با مشاورین ما در مرکر باربری شیراز تماس حاصل فرمایید و استعلام قیمت دقیق نمایید .

لیست تعرفه حمل بار از مبدا شیراز

هزینه حمل بار از شیراز بهمقصدخاورکامیون ۹۱۱ تک (شش چرخ)جفت ( کامیون ده چرخ ) تریلی
هزینه حمل بار از شیراز بهآمل۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۶۰۰۰۰۰ ریال ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهآستارا۱۸۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۹۸۰۰۰۰۰ ریال ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهآزادشهر۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال ۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهآستارا۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۰۴۰۰۰۰۰ ریال ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهابهر۱۵۲۰۰۰۰۰ ریال۱۵۸۰۰۰۰۰ ریال۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال۱۶۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاسلام آباد۶۲۰۰۰۰۰ ریال ۶۶۰۰۰۰۰ ریال ۷۰۰۰۰۰۰ ریال۷۶۰۰۰۰۰ ریال ۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاراک۱۰۶۰۰۰۰۰ ریال ۱۱۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال ۱۲۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۳۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاصفهان۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۱۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال۱۲۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاردبیل۲۶۲۰۰۰۰۰ ریال۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۴۰۰۰۰۰ ریال ۲۸۴۰۰۰۰۰ ریال ۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهارومیه۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۴۰۰۰۰۰ ریال۲۳۷۰۰۰۰۰ ریال۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاردکان۷۸۰۰۰۰۰ ریال ۸۰۰۰۰۰۰ ریال۸۴۰۰۰۰۰ ریال۹۰۰۰۰۰۰ ریال۹۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاسفراین۲۷۲۰۰۰۰۰ ریال۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال۴۱۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاردستان۱۱۲۰۰۰۰۰ ریال۱۱۶۰۰۰۰۰ ریال۱۲۴۰۰۰۰۰ ریال۱۳۱۰۰۰۰۰ ریال۱۴۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهآذرشهر۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۱۹۸۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰۰‌ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهالیگودرز۱۵۶۰۰۰۰۰ ریال۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال۱۶۶۰۰۰۰۰ ریال۱۷۴۰۰۰۰۰ ریال۱۷۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاندیمشک۵۴۰۰۰۰۰ ریال۵۷۰۰۰۰۰ ریال۶۲۰۰۰۰۰ ریال۶۶۰۰۰۰۰ ریال۷۳۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهانزلی۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۱۹۹۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاهر۲۱۶۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهایرانشهر۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال۱۱۴۰۰۰۰۰ ریال۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال۱۲۴۰۰۰۰۰ ریال۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهایذه۴۸۰۰۰۰۰ ریال۵۲۵۰۰۰۰ ریال۵۶۰۰۰۰۰ ریال۶۰۰۰۰۰۰ ریال۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهایلام۱۶۸۰۰۰۰۰ ریال۱۷۲۰۰۰۰۰ ریال۱۷۷۰۰۰۰ ریال۱۸۴۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبجنورد۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۴۶۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال۲۹۴۰۰۰۰۰ ریال۳۰۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرعباس۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۱۹۷۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبوشهر۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال۱۵۲۵۰۰۰۰ ریال۱۵۶۰۰۰۰۰ ریال۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبیرجند۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبابل۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۴۵۰۰۰۰ ریال۱۷۷۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبابلسر۱۷۲۰۰۰۰۰ ریال۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهباجگیران۲۵۶۰۰۰۰۰ ریال۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال۲۹۶۰۰۰۰۰ ریال۳۱۰۰۰۰۰۰ ریال۳۳۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبافت کرمان۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال

در صورتی که شهر مورد نظر شما در این جداول وجود نداشت و می خواستید در رابطه با قیمت های دقیق آن اطلاع داشته باشید ، حتما با مشاوین ما تماس بگیرید.

ادامه لیست تعرفه حمل بار از مبدا شیراز

هزینه حمل بار از شیراز به مقصدخاورکامیون ۹۱۱تک (شش چرخ)جفت ( کامیون ده چرخ ) تریلی
هزینه حمل بار از شیراز بهبانه۱۵۴۰۰۰۰۰ ریال۱۵۸۰۰۰۰۰ ریال۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبجستان۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبردسیر۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۱۹۹۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبرازجان۹۰۰۰۰۰۰ ریال۹۶۰۰۰۰۰ ریال۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال۱۱۶۰۰۰۰۰ ریال۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبروجرد۹۴۰۰۰۰۰ ریال۹۹۰۰۰۰۰ ریال۱۰۵۰۰۰۰۰ ریال۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال۱۲۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبروجن۸۶۰۰۰۰۰ ریال۹۰۰۰۰۰۰ ریال۹۶۰۰۰۰۰ ریال۱۰۴۰۰۰۰۰ ریال۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبم۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال۲۶۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرعباس۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۱۵۶۰۰۰۰۰ ریال۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبوشهر۸۴۰۰۰۰۰ ریال۹۶۰۰۰۰۰ ریال۱۱۶۰۰۰۰۰ ریال۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرترکمن۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۳۶۰۰۰۰۰ ریال۱۵۲۰۰۰۰۰ ریال۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرلنگه۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۷۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرعسلویه ۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال۱۲۴۰۰۰۰۰ ریال۱۳۶۰۰۰۰۰ ریال۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرماهشهر۵۰۰۰۰۰۰ ریال۶۴۰۰۰۰۰ ریال۷۹۰۰۰۰۰ ریال۸۴۰۰۰۰۰ ریال۹۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبهبهان۶۴۰۰۰۰۰ ریال۷۶۰۰۰۰۰ ریال۸۰۰۰۰۰۰ ریال۹۰۰۰۰۰۰ ریال۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهتهران۱۱۴۰۰۰۰۰ ریال۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال۱۳۸۰۰۰۰۰ ریال۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال۱۵۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهتبریز۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهتربت جام۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال۳۱۶۰۰۰۰۰ ریال۳۳۶۰۰۰۰۰ ریال۳۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهتنکابن۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهتویسرکان۱۱۴۰۰۰۰۰ ریال۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال۱۳۸۰۰۰۰۰ ریال۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهجیرفت۲۱۰۰۰۰۰۰‌ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۶۰۰۰۰۰ ریال۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال۲۹۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهجهرم۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال۲۰۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهجنت آباد۲۴۴۰۰۰۰۰ ریال۲۸۴۰۰۰۰۰ ریال۳۰۴۰۰۰۰۰ ریال۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال۳۷۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهجزیره کیش۱۷۴۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۱۹۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخاش۲۷۸۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال۳۱۶۰۰۰۰۰ ریال۳۳۶۰۰۰۰۰ ریال۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخرمشهر۴۲۰۰۰۰۰ ریال۵۶۰۰۰۰۰ ریال۷۹۰۰۰۰۰ ریال۹۵۰۰۰۰۰ ریال۱۰۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخرم آباد۷۶۰۰۰۰۰ ریال۸۵۰۰۰۰۰ ریال۹۷۰۰۰۰۰ ریال۱۰۷۰۰۰۰۰ ریال۱۲۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخسروی۲۲۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰ ریال۴۱۰۰۰۰۰ ریال۵۱۰۰۰۰۰ ریال۷۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخلخال۱۷۸۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۶۰۰۰۰۰ ریال۲۵۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخواف۲۶۲۰۰۰۰۰ ریال۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال۲۹۲۰۰۰۰۰ ریال۳۰۴۰۰۰۰۰ ریال۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخمین۶۸۰۰۰۰۰ ریال۷۶۰۰۰۰۰ ریال۸۴۰۰۰۰۰ ریال۹۶۰۰۰۰۰ ریال۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخوی۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۲۰۰۰۰۰ ریال۲۶۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدماوند۱۳۴۰۰۰۰۰ ریال۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال۱۶۴۰۰۰۰۰ ریال۱۷۸۰۰۰۰۰ ریال۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدلیجان۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال۱۳۸۰۰۰۰۰ ریال۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدوغارون۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۸۰۰۰۰۰ ریال۲۹۷۰۰۰۰۰ ریال۳۱۵۰۰۰۰۰ ریال۳۳۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدهلران۴۳۰۰۰۰۰ ریال۵۶۰۰۰۰۰ ریال۷۲۰۰۰۰۰ ریال۷۹۰۰۰۰۰ ریال۸۳۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدرود۱۶۴۰۰۰۰۰ ریال۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال۱۸۴۰۰۰۰۰ ریال۱۹۲۰۰۰۰۰ ریال۱۹۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدهدشت۴۸۰۰۰۰۰ ریال۵۲۰۰۰۰ ریال۵۸۰۰۰۰۰ ریال۶۹۰۰۰۰۰ ریال۷۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهرشت۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال۱۵۳۰۰۰۰۰ ریال۱۵۹۰۰۰۰۰ ریال۱۶۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهرامسر۱۹۷۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۴۰۰۰۰ ریال۲۵۶۰۰۰۰۰ ریال۲۷۳۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهرفسنجان۱۹۵۰۰۰۰۰ ریال۲۰۹۰۰۰۰۰ ریال۲۱۹۰۰۰۰۰ ریال۲۳۷۰۰۰۰۰ ریال۲۵۸۰۰۰۰۰ ریال

ادامه لیست هزینه و تعرفه حمل بار از مبدا شیراز

هزینه حمل بار از شیراز بهمقصدخاورکامیون ۹۱۱ تک (شش چرخ)جفت ( کامیون ده چرخ ) تریلی
هزینه حمل بار از شیراز بهرامهرمز۲۲۰۰۰۰۰ ریال۲۷۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰ ریال۴۷۰۰۰۰۰ ریال۵۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهرودسر۱۹۲۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۱۹۰۰۰۰۰ ریال۲۴۱۰۰۰۰۰ ریال۲۷۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهزنجان۱۵۸۰۰۰۰۰ ریال۱۷۲۰۰۰۰۰ ریال۱۷۹۰۰۰۰۰ ریال۱۹۲۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهزابل۲۶۲۰۰۰۰۰ ریال۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال۲۸۴۰۰۰۰۰ ریال۲۹۹۰۰۰۰۰ ریال۳۰۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهزاهدان۲۶۴۰۰۰۰۰ ریال۲۷۸۰۰۰۰۰ ریال۲۸۴۰۰۰۰۰ ریال۲۹۸۰۰۰۰۰ ریال۳۰۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسمنان۱۵۶۰۰۰۰۰ ریال۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۹۰۰۰۰۰ ریال۱۹۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهساری۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۶۰۰۰۰۰ ریال۲۵۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسنندج۱۰۲۰۰۰۰۰ ریال۱۱۳۰۰۰۰۰ ریال۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسبزوار۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۴۲۰۰۰۰۰ ریال۲۵۹۰۰۰۰۰ ریال۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسلماس۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال۲۱۹۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۲۰۰۰۰۰ ریال۲۵۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسقز۱۳۴۰۰۰۰۰ ریال۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال۱۵۶۰۰۰۰۰ ریال۱۶۴۰۰۰۰۰ ریال۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسنندج۹۶۰۰۰۰۰ ریال۱۰۵۰۰۰۰۰ ریال۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال۱۳۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسوسنگرد۱۷۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰۰ ریال۲۱۶۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰ ریال۳۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهساوه۱۰۲۰۰۰۰۰ ریال۱۱۶۰۰۰۰۰ ریال۱۲۷۰۰۰۰۰ ریال۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال۱۵۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسیرجان۱۴۲۰۰۰۰۰ ریال۱۵۲۰۰۰۰۰ ریال۱۵۸۰۰۰۰۰ ریال۱۷۲۰۰۰۰۰ ریال۱۷۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشیراز۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال۱۲۴۰۰۰۰۰ ریال۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال۱۳۹۰۰۰۰۰ ریال۱۵۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشهرکرد۶۴۰۰۰۰۰ ریال۷۳۰۰۰۰۰ ریال۷۵۰۰۰۰۰ ریال۷۹۰۰۰۰۰ ریال۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشاهرود۱۸۸۰۰۰۰۰ ریال۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۰۴۰۰۰۰۰ ریال۲۱۶۰۰۰۰۰ ریال۲۳۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشوشتر۱۸۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰ ریال۲۷۰۰۰۰۰ ریال۳۷۰۰۰۰۰ ریال۴۱۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشیروان۲۶۴۰۰۰۰۰ ریال۲۷۳۰۰۰۰۰ ریال۲۷۷۰۰۰۰۰ ریال۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال۲۹۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشادگان۲۸۰۰۰۰۰ ریال۳۳۰۰۰۰۰ ریال۳۸۰۰۰۰۰ ریال۴۶۰۰۰۰۰ ریال۵۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشبستر۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۰۶۰۰۰۰۰ ریال۲۱۳۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهفسا۱۰۲۰۰۰۰۰ ریال۱۰۷۰۰۰۰۰ ریال۱۱۳۰۰۰۰۰ ریال۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهفومن۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۳۰۰۰۰۰ ریال۱۷۷۰۰۰۰۰ ریال۱۸۱۰۰۰۰۰ ریال۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهقزوین۱۲۷۰۰۰۰۰ ریال۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال۱۳۶۰۰۰۰۰ ریال۱۳۹۰۰۰۰۰ ریال۱۴۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهقشم۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۱۴۰۰۰۰۰ ریال۲۲۱۰۰۰۰۰ ریال۲۳۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهقصر شیرین۹۸۰۰۰۰۰ ریال۱۰۴۰۰۰۰۰ ریال۱۱۳۰۰۰۰۰ ریال۱۲۳۰۰۰۰۰ ریال۱۲۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهقم۱۰۸۰۰۰۰۰ ریال۱۱۳۰۰۰۰۰ ریال۱۱۷۰۰۰۰۰ ریال۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال۱۳۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهقوچان۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال۱۶۶۰۰۰۰۰ ریال۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال۱۷۸۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۰ میانگین: ۰]
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید?
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *