تعرفه حمل بار از مبدا شیراز

تعرفه حمل بار از مبدا شیراز

تعرفه حمل بار از مبدا شیراز

تعرفه حمل بار از مبدا شیراز کاملا بستگی به میزان بار و مسافت شما تا مقصد مورد نظر شما دارد . در صورتی که قصد ارسال بار از مبدا شیراز به شهرستان های دیگر دارید می توانید در ادامه تعرفه حمل بار از مبدا شیراز و قیمت باربری شیراز به سایر شهرستان ها را مشاهده نمایید . همچنین می توانید با مشاورین ما در مرکر باربری شیراز تماس حاصل فرمایید و استعلام قیمت دقیق نمایید .

تعرفه حمل بار از مبدا شیراز ، تماس با ما

لیست تعرفه حمل بار از مبدا شیراز

در ابن بخش شما می توانید لیست تعرفه حمل بار از مبدا شیراز به سایر شهرسنان ها را مشاهده نمایید. همچنین توصیه می شود برای اطلاع دقیق از میزان هزینه ها با مشاورین ما تماس بگیرید.

هزینه حمل بار از شیراز بهمقصدخاورکامیون ۹۱۱ تک (شش چرخ)جفت ( کامیون ده چرخ ) تریلی
هزینه حمل بار از شیراز بهآمل۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۸۶۰۰۰۰۰ ریال ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهآستارا۱۸۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۹۸۰۰۰۰۰ ریال ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهآزادشهر۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال ۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهآستارا۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۰۴۰۰۰۰۰ ریال ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهابهر۱۵۲۰۰۰۰۰ ریال۱۵۸۰۰۰۰۰ ریال۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال۱۶۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاسلام آباد۶۲۰۰۰۰۰ ریال ۶۶۰۰۰۰۰ ریال ۷۰۰۰۰۰۰ ریال۷۶۰۰۰۰۰ ریال ۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاراک۱۰۶۰۰۰۰۰ ریال ۱۱۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال ۱۲۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۳۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاصفهان۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۱۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال۱۲۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاردبیل۲۶۲۰۰۰۰۰ ریال۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۴۰۰۰۰۰ ریال ۲۸۴۰۰۰۰۰ ریال ۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهارومیه۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۴۰۰۰۰۰ ریال۲۳۷۰۰۰۰۰ ریال۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاردکان۷۸۰۰۰۰۰ ریال ۸۰۰۰۰۰۰ ریال۸۴۰۰۰۰۰ ریال۹۰۰۰۰۰۰ ریال۹۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاسفراین۲۷۲۰۰۰۰۰ ریال۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال۴۱۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاردستان۱۱۲۰۰۰۰۰ ریال۱۱۶۰۰۰۰۰ ریال۱۲۴۰۰۰۰۰ ریال۱۳۱۰۰۰۰۰ ریال۱۴۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهآذرشهر۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۱۹۸۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰۰‌ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهالیگودرز۱۵۶۰۰۰۰۰ ریال۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال۱۶۶۰۰۰۰۰ ریال۱۷۴۰۰۰۰۰ ریال۱۷۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاندیمشک۵۴۰۰۰۰۰ ریال۵۷۰۰۰۰۰ ریال۶۲۰۰۰۰۰ ریال۶۶۰۰۰۰۰ ریال۷۳۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهانزلی۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۱۹۹۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهاهر۲۱۶۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهایرانشهر۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال۱۱۴۰۰۰۰۰ ریال۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال۱۲۴۰۰۰۰۰ ریال۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهایذه۴۸۰۰۰۰۰ ریال۵۲۵۰۰۰۰ ریال۵۶۰۰۰۰۰ ریال۶۰۰۰۰۰۰ ریال۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهایلام۱۶۸۰۰۰۰۰ ریال۱۷۲۰۰۰۰۰ ریال۱۷۷۰۰۰۰ ریال۱۸۴۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبجنورد۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۴۶۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال۲۹۴۰۰۰۰۰ ریال۳۰۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرعباس۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۱۹۷۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبوشهر۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال۱۵۲۵۰۰۰۰ ریال۱۵۶۰۰۰۰۰ ریال۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبیرجند۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبابل۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۴۵۰۰۰۰ ریال۱۷۷۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبابلسر۱۷۲۰۰۰۰۰ ریال۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهباجگیران۲۵۶۰۰۰۰۰ ریال۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال۲۹۶۰۰۰۰۰ ریال۳۱۰۰۰۰۰۰ ریال۳۳۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبافت کرمان۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال

هزینه حمل اثاثیه منزل از مبدا شیراز، تعرفه حمل بار

در صورتی که شهر مورد نظر شما در این جداول وجود نداشت و می خواستید در رابطه با قیمت های دقیق آن اطلاع داشته باشید ، حتما با مشاوین ما تماس بگیرید.

نرخ حمل بار و قیمت باربری اهواز

قیمت هایی که در این جدول ها مشاهده می کنید، ممکن است به دلیل نوسانات سریع قیمت ها تغییر کرده باشند . علاوه بر این نوع بار‌،‌ میزان مسافت و نوع وسیله و سایر موارد می تواند بر میزان هزینه تاثیرگذار باشد . به همین دلیل بهتر است پیش از اقدام به باربری با مشاورین مر کز ما تماس گرفته و استعلام قیمت نمایید .

ادامه لیست تعرفه حمل بار از مبدا شیراز

هزینه حمل بار از شیراز به مقصدخاورکامیون ۹۱۱تک (شش چرخ)جفت ( کامیون ده چرخ ) تریلی
هزینه حمل بار از شیراز بهبانه۱۵۴۰۰۰۰۰ ریال۱۵۸۰۰۰۰۰ ریال۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبجستان۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبردسیر۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۱۹۹۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبرازجان۹۰۰۰۰۰۰ ریال۹۶۰۰۰۰۰ ریال۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال۱۱۶۰۰۰۰۰ ریال۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبروجرد۹۴۰۰۰۰۰ ریال۹۹۰۰۰۰۰ ریال۱۰۵۰۰۰۰۰ ریال۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال۱۲۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبروجن۸۶۰۰۰۰۰ ریال۹۰۰۰۰۰۰ ریال۹۶۰۰۰۰۰ ریال۱۰۴۰۰۰۰۰ ریال۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبم۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال۲۶۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرعباس۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۱۵۶۰۰۰۰۰ ریال۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبوشهر۸۴۰۰۰۰۰ ریال۹۶۰۰۰۰۰ ریال۱۱۶۰۰۰۰۰ ریال۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرترکمن۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۳۶۰۰۰۰۰ ریال۱۵۲۰۰۰۰۰ ریال۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرلنگه۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۷۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرعسلویه ۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال۱۲۴۰۰۰۰۰ ریال۱۳۶۰۰۰۰۰ ریال۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبندرماهشهر۵۰۰۰۰۰۰ ریال۶۴۰۰۰۰۰ ریال۷۹۰۰۰۰۰ ریال۸۴۰۰۰۰۰ ریال۹۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهبهبهان۶۴۰۰۰۰۰ ریال۷۶۰۰۰۰۰ ریال۸۰۰۰۰۰۰ ریال۹۰۰۰۰۰۰ ریال۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهتهران۱۱۴۰۰۰۰۰ ریال۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال۱۳۸۰۰۰۰۰ ریال۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال۱۵۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهتبریز۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهتربت جام۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال۳۱۶۰۰۰۰۰ ریال۳۳۶۰۰۰۰۰ ریال۳۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهتنکابن۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهتویسرکان۱۱۴۰۰۰۰۰ ریال۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال۱۳۸۰۰۰۰۰ ریال۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهجیرفت۲۱۰۰۰۰۰۰‌ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۶۰۰۰۰۰ ریال۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال۲۹۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهجهرم۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال۲۰۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهجنت آباد۲۴۴۰۰۰۰۰ ریال۲۸۴۰۰۰۰۰ ریال۳۰۴۰۰۰۰۰ ریال۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال۳۷۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهجزیره کیش۱۷۴۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۱۹۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخاش۲۷۸۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال۳۱۶۰۰۰۰۰ ریال۳۳۶۰۰۰۰۰ ریال۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخرمشهر۴۲۰۰۰۰۰ ریال۵۶۰۰۰۰۰ ریال۷۹۰۰۰۰۰ ریال۹۵۰۰۰۰۰ ریال۱۰۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخرم آباد۷۶۰۰۰۰۰ ریال۸۵۰۰۰۰۰ ریال۹۷۰۰۰۰۰ ریال۱۰۷۰۰۰۰۰ ریال۱۲۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخسروی۲۲۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰ ریال۴۱۰۰۰۰۰ ریال۵۱۰۰۰۰۰ ریال۷۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخلخال۱۷۸۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۶۰۰۰۰۰ ریال۲۵۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخواف۲۶۲۰۰۰۰۰ ریال۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال۲۹۲۰۰۰۰۰ ریال۳۰۴۰۰۰۰۰ ریال۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخمین۶۸۰۰۰۰۰ ریال۷۶۰۰۰۰۰ ریال۸۴۰۰۰۰۰ ریال۹۶۰۰۰۰۰ ریال۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهخوی۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۲۰۰۰۰۰ ریال۲۶۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدماوند۱۳۴۰۰۰۰۰ ریال۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال۱۶۴۰۰۰۰۰ ریال۱۷۸۰۰۰۰۰ ریال۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدلیجان۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال۱۳۸۰۰۰۰۰ ریال۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدوغارون۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۸۰۰۰۰۰ ریال۲۹۷۰۰۰۰۰ ریال۳۱۵۰۰۰۰۰ ریال۳۳۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدهلران۴۳۰۰۰۰۰ ریال۵۶۰۰۰۰۰ ریال۷۲۰۰۰۰۰ ریال۷۹۰۰۰۰۰ ریال۸۳۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدرود۱۶۴۰۰۰۰۰ ریال۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال۱۸۴۰۰۰۰۰ ریال۱۹۲۰۰۰۰۰ ریال۱۹۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهدهدشت۴۸۰۰۰۰۰ ریال۵۲۰۰۰۰ ریال۵۸۰۰۰۰۰ ریال۶۹۰۰۰۰۰ ریال۷۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهرشت۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال۱۵۳۰۰۰۰۰ ریال۱۵۹۰۰۰۰۰ ریال۱۶۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهرامسر۱۹۷۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۴۰۰۰۰ ریال۲۵۶۰۰۰۰۰ ریال۲۷۳۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهرفسنجان۱۹۵۰۰۰۰۰ ریال۲۰۹۰۰۰۰۰ ریال۲۱۹۰۰۰۰۰ ریال۲۳۷۰۰۰۰۰ ریال۲۵۸۰۰۰۰۰ ریال

هزینه ی باربری از شیراز وانت نیسان

با توجه به نوسانات بازار توصیه می شود حتما با مشاورین ما تماس گرفته و از میزان دقیق هزینه های مطلع شوید

ادامه لیست هزینه و تعرفه حمل بار از مبدا شیراز

هزینه حمل بار از شیراز بهمقصدخاورکامیون ۹۱۱ تک (شش چرخ)جفت ( کامیون ده چرخ ) تریلی
هزینه حمل بار از شیراز بهرامهرمز۲۲۰۰۰۰۰ ریال۲۷۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰ ریال۴۷۰۰۰۰۰ ریال۵۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهرودسر۱۹۲۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۱۹۰۰۰۰۰ ریال۲۴۱۰۰۰۰۰ ریال۲۷۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهزنجان۱۵۸۰۰۰۰۰ ریال۱۷۲۰۰۰۰۰ ریال۱۷۹۰۰۰۰۰ ریال۱۹۲۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهزابل۲۶۲۰۰۰۰۰ ریال۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال۲۸۴۰۰۰۰۰ ریال۲۹۹۰۰۰۰۰ ریال۳۰۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهزاهدان۲۶۴۰۰۰۰۰ ریال۲۷۸۰۰۰۰۰ ریال۲۸۴۰۰۰۰۰ ریال۲۹۸۰۰۰۰۰ ریال۳۰۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسمنان۱۵۶۰۰۰۰۰ ریال۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۹۰۰۰۰۰ ریال۱۹۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهساری۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۶۰۰۰۰۰ ریال۲۵۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسنندج۱۰۲۰۰۰۰۰ ریال۱۱۳۰۰۰۰۰ ریال۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسبزوار۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۴۲۰۰۰۰۰ ریال۲۵۹۰۰۰۰۰ ریال۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسلماس۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال۲۱۹۰۰۰۰۰ ریال۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۲۰۰۰۰۰ ریال۲۵۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسقز۱۳۴۰۰۰۰۰ ریال۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال۱۵۶۰۰۰۰۰ ریال۱۶۴۰۰۰۰۰ ریال۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسنندج۹۶۰۰۰۰۰ ریال۱۰۵۰۰۰۰۰ ریال۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال۱۳۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسوسنگرد۱۷۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰۰ ریال۲۱۶۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰ ریال۳۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهساوه۱۰۲۰۰۰۰۰ ریال۱۱۶۰۰۰۰۰ ریال۱۲۷۰۰۰۰۰ ریال۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال۱۵۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهسیرجان۱۴۲۰۰۰۰۰ ریال۱۵۲۰۰۰۰۰ ریال۱۵۸۰۰۰۰۰ ریال۱۷۲۰۰۰۰۰ ریال۱۷۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشیراز۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال۱۲۴۰۰۰۰۰ ریال۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال۱۳۹۰۰۰۰۰ ریال۱۵۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشهرکرد۶۴۰۰۰۰۰ ریال۷۳۰۰۰۰۰ ریال۷۵۰۰۰۰۰ ریال۷۹۰۰۰۰۰ ریال۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشاهرود۱۸۸۰۰۰۰۰ ریال۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۰۴۰۰۰۰۰ ریال۲۱۶۰۰۰۰۰ ریال۲۳۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشوشتر۱۸۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰ ریال۲۷۰۰۰۰۰ ریال۳۷۰۰۰۰۰ ریال۴۱۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشیروان۲۶۴۰۰۰۰۰ ریال۲۷۳۰۰۰۰۰ ریال۲۷۷۰۰۰۰۰ ریال۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال۲۹۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشادگان۲۸۰۰۰۰۰ ریال۳۳۰۰۰۰۰ ریال۳۸۰۰۰۰۰ ریال۴۶۰۰۰۰۰ ریال۵۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهشبستر۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۰۶۰۰۰۰۰ ریال۲۱۳۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهفسا۱۰۲۰۰۰۰۰ ریال۱۰۷۰۰۰۰۰ ریال۱۱۳۰۰۰۰۰ ریال۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهفومن۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال۱۷۳۰۰۰۰۰ ریال۱۷۷۰۰۰۰۰ ریال۱۸۱۰۰۰۰۰ ریال۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهقزوین۱۲۷۰۰۰۰۰ ریال۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال۱۳۶۰۰۰۰۰ ریال۱۳۹۰۰۰۰۰ ریال۱۴۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهقشم۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال۲۱۴۰۰۰۰۰ ریال۲۲۱۰۰۰۰۰ ریال۲۳۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهقصر شیرین۹۸۰۰۰۰۰ ریال۱۰۴۰۰۰۰۰ ریال۱۱۳۰۰۰۰۰ ریال۱۲۳۰۰۰۰۰ ریال۱۲۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهقم۱۰۸۰۰۰۰۰ ریال۱۱۳۰۰۰۰۰ ریال۱۱۷۰۰۰۰۰ ریال۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال۱۳۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهقوچان۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال۱۶۶۰۰۰۰۰ ریال۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال۱۷۸۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال

هزینه ی باربری در شیراز وانت نیسان

نرخ باربری شیراز با کامیون، خاور ، تک، تریلی

بسته به میزان حجم بار مورد نظر خود ، شما می توانید یکی از این وسیله ها را برای حمل بار خود انتخاب نمایید . میزان هزینه ی هرکدام از این موارد متفاوت است و در جدول به صورت مجزا جمع آوری شده است . توصیه می شود برای دریافت مشاوره و اطلاع از میران دقیق هزینه ها با ما تماس بگیرید .

هزینه حمل بار از شیراز بهمقصدخاورکامیون ۹۱۱تک (شش چرخ) جفت ( کامیون ده چرخ )تریلی
هزینه حمل بار از شیراز بهکازرون۹۴۰۰۰۰۰ ریال۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال۱۰۶۰۰۰۰۰ ریال۱۱۲۰۰۰۰۰ ریال۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهکاشان۱۱۴۰۰۰۰۰ ریال۱۱۷۰۰۰۰۰ ریال۱۲۲۰۰۰۰۰ ریال۱۳۴۰۰۰۰۰ ریال۱۳۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهکرج۱۲۷۰۰۰۰۰ ریال۱۳۲۰۰۰۰۰ ریال۱۳۸۰۰۰۰۰ ریال۱۴۳۰۰۰۰۰ ریال۱۵۳۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهکاشمر۲۱۴۰۰۰۰۰ ریال۲۱۷۰۰۰۰۰ ریال۲۲۲۰۰۰۰۰ ریال۲۳۷۰۰۰۰۰ ریال۱۴۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهگرگان۱۷۸۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۷۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهگرمسار۱۳۷۰۰۰۰۰ ریال۱۵۹۰۰۰۰۰ ریال۱۶۷۰۰۰۰۰ ریال۱۷۴۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهگلپایگان۸۲۰۰۰۰۰ ریال۹۰۰۰۰۰۰ ریال۹۴۰۰۰۰۰ ریال۹۹۰۰۰۰۰ ریال۱۰۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهلاهیجان۱۴۱۰۰۰۰۰ ریال۱۴۵۰۰۰۰۰ ریال۱۵۰۸۰۰۰۰ ریال۱۵۷۰۰۰۰۰ ریال۱۶۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهلنگرود۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال۱۹۹۰۰۰۰۰ ریال۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۴۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهماکو۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۷۰۰۰۰۰ ریال۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال۲۶۲۰۰۰۰۰ ریال۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهمشهد۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال۲۷۸۰۰۰۰۰ ریال۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال۳۱۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهمسجد سلیمان۲۴۰۰۰۰۰ ریال۳۰۰۰۰۰۰ ریال۳۶۰۰۰۰۰ ریال۴۰۰۰۰۰۰ ریال۴۸۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهمشکین شهر۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال۱۲۷۰۰۰۰۰ ریال۱۳۴۰۰۰۰۰ ریال۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال۱۵۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهمهاباد۱۶۴۰۰۰۰۰ ریال۱۷۳۰۰۰۰۰ ریال۱۷۶۰۰۰۰۰ ریال۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال۱۹۶۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهمهران۶۴۰۰۰۰۰ ریال۶۹۰۰۰۰۰ ریال۷۵۰۰۰۰۰ ریال۷۹۰۰۰۰۰ ریال۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهملایر۸۶۰۰۰۰۰ ریال۹۲۰۰۰۰۰ ریال۹۵۰۰۰۰۰ ریال۹۹۰۰۰۰۰ ریال۱۱۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهمیناب۲۱۴۰۰۰۰۰ ریال۲۲۵۰۰۰۰۰ ریال۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال۲۵۸۰۰۰۰۰ ریال۱۷۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنائین۸۶۰۰۰۰۰ ریال۹۵۰۰۰۰۰ ریال۹۸۰۰۰۰۰ ریال۱۰۶۰۰۰۰۰ ریال۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنظنز۹۸۰۰۰۰۰ ریال۱۰۴۰۰۰۰۰ ریال۱۱۲۰۰۰۰۰ ریال۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنقده۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال۱۵۷۰۰۰۰۰ ریال۱۶۷۰۰۰۰۰ ریال۱۷۷۰۰۰۰۰ ریال۱۸۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنوشهر۱۵۲۰۰۰۰۰ ریال۱۵۷۰۰۰۰۰ ریال۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال۱۷۹۰۰۰۰۰ ریال۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنهاوند۶۴۰۰۰۰۰ ریال۷۳۰۰۰۰۰ ریال۷۴۰۰۰۰۰ ریال۷۹۰۰۰۰۰ ریال۹۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنی ریز۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال۱۳۱۰۰۰۰۰ ریال۱۳۹۰۰۰۰۰ ریال۱۴۷۰۰۰۰۰ ریال۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهنیشابور۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال۲۳۹۰۰۰۰۰ ریال۲۵۲۰۰۰۰۰ ریال۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال۲۹۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بههمدان۸۴۰۰۰۰۰ ریال۹۵۰۰۰۰۰ ریال۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال۱۲۷۰۰۰۰۰ ریال۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بههرسین۶۸۰۰۰۰۰ ریال۷۶۰۰۰۰۰ ریال۸۴۰۰۰۰۰ ریال۹۹۰۰۰۰۰ ریال۱۱۴۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهیاسوج۶۲۰۰۰۰۰ ریال۷۴۰۰۰۰۰ ریال۷۹۰۰۰۰۰ ریال۹۰۰۰۰۰۰ ریال۱۰۲۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهیزد۱۱۸۰۰۰۰۰ ریال۱۲۷۰۰۰۰۰ ریال۱۳۷۰۰۰۰۰ ریال۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال۱۶۷۰۰۰۰۰ ریال
هزینه حمل بار از شیراز بهیریسیه۲۲۰۰۰۰۰ ریال۳۵۰۰۰۰۰ ریال۴۷۰۰۰۰۰ ریال۵۷۰۰۰۰۰ ریال۷۵۰۰۰۰۰ ریال

هزینه حمل اثاثیه منزل شیراز

قیمت اسباب کشی در شیراز

 

شماره های تماس باربری شیراز :

در صورتی که نیاز به خدمات باربری و حمل اثاثیه منزل شیراز دارید می توانید با توجه به نیاز و محدوده ی جغرافیای خود بر روی یکی از لینک های زیر کلیک کرده و با ما تماس بگیرید .

شماره باربری شیراز

شماره اسباب بار شیراز

شماره باربری شیراز به اهواز

شماره باربری شیراز به بندرعباس

شماره باربری شیراز به کیش

شماره باربری شیراز به تهران

برای آگاهی از میزان هزینه های خدمات مورد نیاز خود روی لینک مربوطه کلیک نمایید

تعرفه حمل بار از مبدا شیراز

قیمت باربری از شیراز وانت و نیسان

قیمت باربری در شیراز وانت و نیسان

هزینه حمل اثاثیه منزل از مبدا شیراز

هزینه حمل اثاثیه منزل در شیراز

کرایه ایسوزو از شیراز به تهران

قیمت اسباب کشی در شیراز

سوالات متداول

بیمه بار توسط آنا بار

گستره ی خدمات مجموعه ی ما:

حمل اثاثیه منزل شیراز

اتوبار شیراز

باربری شیراز

اتوبار شیراز شهرک گلستان

اتوبار شیراز اصفهان

اتوبار دلگشا شیراز

اتوبار شیراز بلوار مدرس

باربری شیراز اتوبار معالی اباد

باربری شیراز به اصفهان

باربری شیراز بوشهر

باربری شیراز به کرج

باربری شیراز به بندر عباس

باربری شیراز به قم

باربری شیراز به چابهار

باربری شیراز به قشم

باربری شیراز به کرمان

باربری شیراز به کیش

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۰ میانگین: ۰]
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید?
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − 6 =