حمل اثایه منزل شیراز ، قیمت برابری در شیراز وانت نیسان